30 พ.ค. 2556

คำปฏิญาณ-กฎของลูกเสือ

ขอให้นักศึกษาที่ลงวิชาลูกเสือ กศน.1 (สค03029) ทั้งมัธยมต้นและปลาย เตรียมท่องคำคำปฏิญาณ กฎของลูกเสือ และวัตถุประสงค์ของลูกเสือ ดังต่อไปนี้

*** รายชื่อดังนักศึกษาที่เรียนรายวิชานี้อยู่ด้านล่าง

คำปฏิญาณของลูกเสือ
ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า    
ข้อ 1. ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2. ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3. ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

กฎของลูกเสือ มี  10 ข้อ 
ข้อ 1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
ข้อ 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ
ข้อ 3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
ข้อ 4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
ข้อ 5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
ข้อ 6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์                  
ข้อ 7. ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ                  
ข้อ 8. ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก                  
ข้อ 9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์                      
ข้อ 10. ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

มีวัตถุประสงค์
คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย   สติปัญญา  จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี   มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า  ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ  ตามแนวทางดังต่อไปนี้
1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง  และพึ่งตนเอง
2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
3. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
4. ให้รู้จักทำการฝีมือ  และฝึกฝนให้ทำกิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ

มัธยมต้น จำนวน 45 คน
นายวีระยุทธ โพธิ์สา           นายเกรียงไกร  สายสกล
นายนิพนธ์     รัตนกสิกร      น.ส.ภัทรมน     โตเจริญ
น.ส.แสงเดือน  สอนบัว       นายกฤษณะ   ดอกชะเอม
น.ส.ธรณ์ธันย์   คำยวง        นายวศิน        เทียนทอง
น.ส.สุภาพร    ทรงกำพล     น.ส.สุชานารถ  ธูสรานนท์
นางนิชาภา     กิจสมบูรณ์    นายศุภวิชญ์   แฟงเอม
น.ส.ปรียาณัฐ สุขรัตน์อมรกุล   นายโชคดี      ทิพย์ทัศน์
นางจริยา       ไทยนิยม             นายนันทวัฒน์   เอี่ยมสิน
นายชาคริต    เนียมประพันธ์     นายรัตน์        รัตนวัน
น.ส.ชุติกาญจน์   วังเกล็ดแก้ว   นายเอกพันธ์     สำเภาทอง
น.ส.จัณทณา    ใจกล้า             นายณัฐวุฒิ    รุ่งเกรียงสิทธิ์
นายจักรกฤษ    แสนดวง           นางดำไพ         สงวนนอก
นายกฤษณะ    สุขศาสตร์ศิริ     น.ส.กนกพร     ศรีผาย
น.ส.สิรินญากร   คงโพชา         น.ส.ปูริดา        ภูริธนวุฒิ
น.ส.ปฏิมาภรณ์  ยังเต็ม           นายธวัชชัย     สุวะเสน
น.ส.จันทนา    บรรลือเผ่าพงศ์     นายเอกลักษณ์  ทรัพย์ไทย
นายสุรศักดิ์     โทนศิริ         นายเขมรัฐ       กลัดเข็มทอง
น.ส.นิลุบล       น่าชม          น.ส.จันทร์จิรา   อยู่จงดี
น.ส.นริศรา      หวั้นเส้ง       นายณรงค์       ไชยดี
นายนฤพล       รอดเอี้ยง     นายวัชพล        สีมืด
นายวรวุฒิ        ศรีชาติ         น.ส.ฉัตรฤทัย    ไตรสารศรี
น.ส.พรพิไล      เหลืออ้น     นางกาสะลอง    ลาโพธิ์
น.ส.นรัญตา      กวีสุทธิ์

มัธยมปลาย จำนวน 51 คน
นายมนัสวิน    ลิขิต                นายพงษ์เทพ   ชื่นใจดี
นายคมสันต์     พรมเทศ        นายศุภกฤช     เวชไทย
น.ส.ภิญญาพร  ขุมทรัพย์       น.ส.ทิพวัลย์     ทิมหอม
นางอนงค์        แก้วชิงดวง    นายมนตรี       เกษนอก
น.ส.ศิริลักษณ์   ศิริแพทย์      นายรหัสชัย      ใจคิด
น.ส.ณัฐกานต์    ขวัญมงคล   น.ส.ลัดดาวรรณ์  ศักดิ์ศรีคุณากร
น.ส.วรรณวิภา  คฑารัตน์       น.ส.มัสยา      ประสงค์ดี
น.ส.เกษร         โพธิสาร         น.ส.สุกานดา    สุนทรรัตน์
น.ส.อรนุช       โสวรรณดิฐพร      นายสหพันธ์     รักสันติเขต
นายพงษ์ศักดิ์    พันภู                  นายณัฐพงษ์    ทรัพย์สูงเนิน
นายสุรเดช     โชคอวยพรชัย      นายณัฎฐชัย   ทรัพย์รัตนโชติ
น.ส.วนิดา       สลับสี                   นางธัญนันท์    ซื่อตระกูลวงศ์
น.ส.ประภัสสร  สิทธิสิริโสภณ      น.ส.กรชนก      โกสกุล
นางปวีณา     เอกวงษา                น.ส.ลักขณา   ศรีเพียงจันทร์
น.ส.เนริกา      บุญแสง            น.ส.นุสรา      จงไกรจักร
นายพิษณุ      เอี่ยมพรเจริญ    น.ส.อำพร      บุญมี
นายณัฐวัชต์   พิทักษ์นคราช   นายสุวรรณ    แก้วปฏิมา
น.ส.นิตยา      เขียวอ่อน          น.ส.เบญจพร   โพติยะ
น.ส.วรรณิดา   ภูทองสุข          น.ส.สุปราณี   จิรวัฒน์ธัญญา
น.ส.ทาริกา     แดงมาก            น.ส.นัฐวรรณ   แจ่มจันทร์ศรี
น.ส.ดลนภา     พุ่มประสาท      น.ส.หทัยรัตน์    สงทอง
น.ส.สุภาพร      ใบเนียม           น.ส.สมิตตา      แจ่มจันทร์ศรี
นายวุฒิชัย        บัวถาวร          น.ส.สุพรรษา     ศรีสนอง
นายปริญญา    เบ็ญจาทิกุล     นายสุรพล        ศรีเรือง
นายนฤมิตร      สังข์สวัสดิ์       นายรัฐพงศ์       ชังลี
นายณัฐวุฒิ      ศรีหนองห้าง  

29 พ.ค. 2556

รายชื่อนักศึกษา ที่ลงวิชาอาเซียนศึกษา

ขอให้นักศึกษาหารายชื่่อของตัวเอง เพื่อเตรียมตัวในการทำรายงานวิชาอาเซียนศึกษาที่งานกลุ่มและงานเดี่ยว
สค02015 วิชาอาเซียนศึกษา จำนวน 52 คน
นายมนัสวิน ลิขิต
นายพงษ์เทพ   ชื่นใจดี
นายกฤษณะโชค   ชัยชนะ
นายคมสันต์     พรมเทศ
นายศุภกฤช     เวชไทย
น.ส.ภิญญาพร  ขุมทรัพย์
น.ส.ทิพวัลย์     ทิมหอม
นางอนงค์        แก้วชิงดวง
นายมนตรี       เกษนอก
น.ส.ศิริลักษณ์   ศิริแพทย์
นายรหัสชัย      ใจคิด
น.ส.ณัฐกานต์    ขวัญมงคล
น.ส.ลัดดาวรรณ์  ศักดิ์ศรีคุณากร
น.ส.วรรณวิภา  คฑารัตน์
น.ส.มัสยา      ประสงค์ดี
น.ส.เกษร         โพธิสาร
น.ส.สุกานดา    สุนทรรัตน์
น.ส.อรนุช       โสวรรณดิฐพร
นายสหพันธ์     รักสันติเขต
นายพงษ์ศักดิ์    พันภู
นายณัฐพงษ์    ทรัพย์สูงเนิน
นายสุรเดช     โชคอวยพรชัย
นายณัฎฐชัย   ทรัพย์รัตนโชติ
น.ส.วนิดา       สลับสี
นางธัญนันท์    ซื่อตระกูลวงศ์
น.ส.ประภัสสร  สิทธิสิริโสภณ
น.ส.กรชนก      โกสกุล
นางปวีณา     เอกวงษา
น.ส.ลักขณา   ศรีเพียงจันทร์
น.ส.เนริกา      บุญแสง
น.ส.นุสรา      จงไกรจักร
นายพิษณุ      เอี่ยมพรเจริญ
น.ส.อำพร      บุญมี
นายณัฐวัชต์   พิทักษ์นคราช
นายสุวรรณ    แก้วปฏิมา
น.ส.นิตยา      เขียวอ่อน
น.ส.เบญจพร   โพติยะ
น.ส.วรรณิดา   ภูทองสุข
น.ส.สุปราณี   จิรวัฒน์ธัญญา
น.ส.ทาริกา     แดงมาก
น.ส.นัฐวรรณ   แจ่มจันทร์ศรี
น.ส.ดลนภา     พุ่มประสาท
น.ส.หทัยรัตน์    สงทอง
น.ส.สุภาพร      ใบเนียม
น.ส.สมิตตา      แจ่มจันทร์ศรี
นายวุฒิชัย        บัวถาวร
น.ส.สุพรรษา     ศรีสนอง
นายปริญญา    เบ็ญจาทิกุล
นายสุรพล        ศรีเรือง
นายนฤมิตร      สังข์สวัสดิ์
นายรัฐพงศ์       ชังลี
นายณัฐวุฒิ      ศรีหนองห้าง

27 พ.ค. 2556

ถึง...เพื่อนครูกศน.ตำบลนาท่อม

ข้อคิดเห็น จากเพื่อนครู กศน.ตำบลนาท่อม / กศน.อำเภอเมืองพัทลุง
ขอบคุณสำหรับขอมูลดีดีที่มีให้ แอบเข้ามาดูหลายครั้งแล้วครั้ง ไม่ทราบว่าครูหรือนักศึกษาทำค่ะ / ครู กศน.ตำบลนาท่อม / กศน.อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ขอบคุณครับ ที่ติดตามดูเนื้อหาของเราและกิจกรรมของนักศึกษาของเรา ส่วนที่ถามมาว่า เนื้อหาเป็นครูหรือนักศึกษาทำ ก็ขอตอบว่า เป็นครูครับที่ทำ แต่เนื้อหาเรื่องที่เรียนต่างๆ ส่วนหนึ่งเป็นเนื้อหาที่เราต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้ บางส่วนเกิดจากความต้องการของนักศึกษาที่ต้องการทราบ ถ้าเราพอมีความรู้ก็ยินดีจะสอนให้ครับ โดยการทำเอกสารเป็นใบงานต่างๆ สอนกันในชั้นเรียน ส่วนใหญ่จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เป็นหลัก เพราะเป็นวิชาที่เราค่อนข้างถนัด และนักศึกษาก็ยากหรือไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ส่วนวิชาอื่นก็มีสอนบางครับ แต่เน้นเป็นใบงานหรือการบ้านให้นักศึกษาไปอ่านและทำเอง บางเรื่องก็ให้นักศึกษาทำเป็นรายงานมารายงานหน้าชั้น พร้อมกับทำ Power Point ประกอบการรายงาน

และถ้าหากเพื่อนครู สนใจตัวเอกสารต่างๆ ที่เราทำ ก็สามารถเข้าไป ดาวน์โหลดกันได้ครับที่ เว็บไซด์ www.kruteeworld.com  หัวข้อ กศน. ครับ หรือกดที่คำว่า kruteeworld ที่เมนูด้านบนได้เลยครับ

ขอบคุณมากครับ

21 พ.ค. 2556

สรุปเนื้อหา 19-5-56


สรุปเนื้อหาที่สอนวันที่ 16-5-56
เรื่องเล่าก่อนเข้าเนื้อหาบทเรียน
1. เรื่องการมีสติในการขับรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
2. เรื่องอาชีพรักษาความปลอดภัย (รปภ.) มีความรู้ขั้นต่ำ ม.3
3. เรื่องการทำงานในปัจจุบันหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ต้องการคนทำงานที่มีความรู้และความสามารถที่จะทำงานได้หลายด้าน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สรุปวิชาคณิตศาสตร์
ค.ร.น. ย่อมาจากคำว่า ตัวคูณร่วมน้อยที่สุด หมายตัวเลข c ที่น้อยที่สุดที่สามารถนำตัวเลข a และ b ไปหาร c ได้ลงตัว
ห.ร.ม. ย่อมาจากคำว่า ตัวหารร่วมมากที่สุด  หมายตัวเลข c ที่มากที่สุดที่สามารถนำไปหารตัวเลข a และ b ได้ลงตัว

การหาร ค.ร.น. และ ห.ร.ม. โดยวิธีหารสั้น
วิธีการหา ค.ร.น. 
1. หาตัวเลขที่สามารถนำมาหารตัวตั้ง ได้ทั้งหมดก่อน  แล้วเขียนผลหารไว้ด้านล่างของแต่ละตัว
2. หลังจากนั้นหาตัวเลขที่สามารถนำมาหารตัวตั้งได้บางตัว แล้วเขียนผลหารไว้ด้านล่างของแต่ละตัว ตัวตั้งที่ไม่ได้ถูกหารให้ลอกลงมาด้วย
3. และทำไปจนไม่สามารถหามีตัวเลขที่ตัวตั้งได้อีก
4. ค.ร.น. คิดได้จาก การนำตัวเลขทุกตัวที่เป็นตัวหารและผลหารในบรรทัดสุดท้ายมาคูณกัน

วิธีการหา ห.ร.ม. 
1. หาตัวเลขที่สามารถนำมาหารตัวตั้งได้ทั้งหมด  เขียนผลหารไว้ด้านล่างของแต่ละตัว
2. และทำไปจนไม่สามารถหามีตัวเลขที่ตัวตั้งได้พร้อมกันทั้งหมด หารได้บางตัวไม่เอา
3. ห.ร.ม. คิดได้จาก การนำตัวเลขทุกตัวที่เป็นตัวหารมาคูณกันการบ้าน 
จงหา ค.ร.น. และ ห.ร.ม. ของ
1) 8, 12,  24        2) 18, 27, 36
3) 40, 60, 80       4) 24, 36, 60

ยังมีการบ้านอื่นๆ ขอให้นักเรียนไปดูที่หัวข้อ การบ้าน 2556-1 ด้านบน
นักศึกษามาสามารถค้นคว้า ความรู้เพิ่มเติม ได้ที่ www.kruteeworld.com เรื่อง ค.ร.น. - ห.ร.ม.

15 พ.ค. 2556

สรุปเนื้อหา 12-5-56

สรุปเนื้อหาที่สอน วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ค. 2556
เรื่องอุปกรณ์การเรียน
1. สมุดเล่มใหญ่1 เล่ม สำหรับจดเนื้อวิชาที่สอน
2. สมุดเล่มบาง 1 เล่ม สำหรับจดเรื่องแจ้ง และการบ้านหรืองานที่ต้องทำ
3. กระดาษฉีก หรือ กระดาษที่ใช้แล้วที่ว่าง 1 หน้า ขนาดใดก่อนได้ 5-6 แผ่น สำหรับ ทำข้อสอบหรืองานทนที่ให้ทำส่งในห้องเรียน
4. ปากกา ดินสอ ยางลบ
5. เว็บไซด์ของศรช. ของเรา
เว็บไซด์ http://kruteeworld.blogspot.com และ www.kruteeworld.com

หัวข้อที่ครูพูดก่อนการเข้าเนื้อหา คือ เรื่องความสนใจในห้องเรียน ความใส่ใจในการเรียนและการทำงานต่างๆ ความรอบคอบในการทำงาน การส่งงาน เช่น ชื่อชื่อ นามสกุล ระดับชั้น และวันที่ส่งงาน

เนื้อวิชาคณิตศาสตร์
ทบทวนเรื่องลำดับการคำนวน 
หลักการที่ใช้ 
1. การต้องการคูณและหารก่อนการบวกและลบ
2. ที่มีวงเล็บคิดเลขในวงเล็บให้เสร็จก่อน

ตัวอย่าง
1) 5x4 + 3 = 20 + 3 = 23
2) 5 + 4x3 = 5 + 12 = 17
3) (5+3) x 3 = 8x3 = 24
4) 5x4x3 + 2 = 60 + 2 = 62
5) 5x6 - 2x8 = 30 - 16 = 14
6) 3x5 - 1x2x4 = 15- 8 = 7
7) (5x6 - 7) + 8 = (30 - 7) + 8 = 23 + 8 = 31
8) 12/4 - 16/2 = 3 - 4 = -1
9) 40/2x3 - 40 + 2x7 = 60 - 40 + 14 = 20 + 14 = 34

จำนวนลบ
1) 10 - 9 = 1        2) 10 - 10 = 0
3) 10 - 12 = -2     4) 10 - 17 = -7
5) 15 - 18 = -3     6) 15 - 21 = -6
7) 15 - 30 = -15   8) 10 - 30 = -20
9) 20 - 40 = -20

โจทย์ผสม
1) 4 - 2x8 = 4 - 16 = -12
2) 12x3 - 40 = 36 - 40 = -4
3) 9x12 - 5x18 = 108 - 90 = 18
4) 24/8 - 40/5 = 3 - 8 = -5

การคูณจำนวนลบ
หลักการที่ใช้ ที่มี 2 ขั้นตอน
1. การนับเครื่องหมาย
   ถ้านับเครื่องหมายลบได้จำนวนคี่ ให้ใส่เครื่องหมายลบ ไว้ก่อน
   ถ้านับเครื่องหมายลบได้จำนวนคู่ ให้ใส่เครื่องหมายบวกไว้ก่อนหรือไม่ต้องใส่
2. นำตัวเลขที่เหลือมาคูณกัน

ตัวอย่าง
  (-3)x 5 = -15      0x(-10) = 0
  (-3)x(-5) = 15     -6 x 4 = -24
  5 x (-5) = -25      (-3)x(-2)x(-1) = -6

แบบทดสอบ
1. (-4) x 7 = -28             2. (-6) x (-5) = 30
3. (-25) x 2 = -50           4. 0 x (-8) = 0
5. 5 x (-4) x (-3) = 60     6. (2)x(-2) x 8 = -32
7. (-3) x 3 x (-4) = 36     8. -5 x  9 = -45

การบ้าน
จงหาผลลัพธ์ของ
1) 18 - 5x2 =
2) 2x7 - 3x2 =
3) 42 -7+ 9x3 =
4) 15 - 7x8 =
5) 9x8 - 3x6 =
6) 21 - 35 =
7) 43 - 29 =
8) 50 - 46x2 =
9) -5 x 7 x (-4) =
10) 9 x (-2) x 5 =