1 มี.ค. 2556

แบบฝึกหัด-ช่องทางการพัฒนาอาชีพ1


ช่องทางการพัฒนาอาชีพ
สาระสําคัญ
เป็นองค์ความรู้ เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยการสํารวจวิเคราะห์อาชีพใน
ชุมชน ประเทศ และโลก เพื่อนําไปสู่การพัฒนาระบุสิ่งที่ต้องการพัฒนาอาชีพเหตุผลความจําเป็นที่ต้องการพัฒนาอาชีพด้านต่าง ๆ แสวงหาความรู้และเทคนิคการพัฒนาอาชีพวิเคราะห์ ความรู้และเทคนิคที่ได้มา เพื่อนําไปสู่การพัฒนาอาชีพ การตัดสินใจเลือกวิธีการ เพื่อพัฒนาอาชีพและการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการพัฒนาอาชีพ ให้ผู้ เรียนสามารถเลือกแนวทางการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมต่อตนเองและชุมชนได้


บทที่ 1 การงานอาชีพ
เรื่องที่ 1 ความสําคัญและความจําเป็นในการพัฒนาอาชีพ
เรื่องที่ 2 การพัฒนากระบวนการผลิตอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศและโลก
เรื่องที่ 3 การพัฒนากระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศและโลก
เรื่องที่ 4 คุณธรรม จริยธรรม
เรื่องที่ 5 การอนุรักษาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน สังคม ประเทศและโลก
บทที่ 2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ
เรื่องที่ 1 ความจําเป็นในการมองเห็นช่องทางเพื่อพัฒนาอาชีพ
เรื่องที่ 2 ความเป็นไปได้ในการพัฒนาอาชีพ
เรื่องที่ 3 การกําหนดวิธีการพัฒนาอาชีพพร้อมเหตุผล
บทที่ 3 การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ

แบบฝึกหัด

1) ข้อใดที่ไม่แสดงถึงถึงการพัฒนาอาชีพของตนเอง
  1. แก้วซื้อคิดหาของมาขายในร้านเพิ่มเติม
  2. ดวงหาสูตรอาหารใหม่ๆมาทำขาย
  3. เดือนคิดหาจุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์
  4. น้ำเรียนการตลาดเพื่อหาช่วยกิจการของพ่อ

2) การกระทำในข้อใดที่ทำให้ครอบครัวเข้มแข็งทางเศรษฐกิจมากที่สุด
  1. แม่รับจ้างซักผ้า ตอนกลางวัน
  2. พ่อไปเล่นพนันหวังหาเงินมาจ่ายค่าเทอม
  3. ลูกช่วยแม่ซักผ้า ถูบ้านหลังทำการบ้าน
  4. พ่อพาลูกไปขายของที่จัตุจักร ได้กำไรวันละ 800-1200 บาท เป็นรายได้เสริม

3) ข้อใดเป็นลักษณะของครอบครัวที่ไม่ความผูกพันกันทางสายเลือด
  1. พ่อ แม่
  2. ป้า น้า
  3. อา หลาน
  4. นายจ้าง ลูกจ้าง

4) ข้อใดที่ไม่ใช่ลักษณะของความเป็นครอบครัว
  1. ครอบครัวที่ประกอบด้วยทางกฎหมาย
  2. ครอบครัวที่ประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความผูกพันกันทางสายเลือด
  3. ครอบครัวที่ประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีการใช้จ่ายร่วมกัน จากเงินงบประมาณเดียวกันอาจเกี่ยวพัน
กันทางสายเลือดหรือไม่เกี่ยวพันกัน
  4. ครอบครัวที่พ่อและแม่แยกกันอยู่

5) ข้อใดที่เป็นการช่วยกันทำงานในบ้านอย่างเหมาะสม
  1. ลูกชาย 6 ขวบช่วยแม่หุงข้าว
  2. ลูกสาวอยู่ ป.6 ช่วยแม่ถูบ้าน ทำอาหารเย็น
  3. ปู่วัย 75 ปีช่วยซ่อมรถให้พ่อ
  4. ลูกชายวัย 10 ปี เดินสายไฟในบ้าน

6) สถาบันแรกที่มีหน้าที่ปลูกความเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และอื่นๆคือ....
  1. โรงเรียนอนุบาล
  2. โรงพัก
  3. โรงเรียนประถม
  4. ครอบครัว

7) ข้อใดเป็นการฝึกฝนให้เด็กมีวินัย
  1. พ่อสอนให้ลูกไหว้ผู้ใหญ่
  2. แม่ไม่ให้ลูกดูทีวี ถ้าการบ้านยังไม่เสร็จ
  3. น้าสอนให้หลานปลูกต้นไม้
  4. ป้าสอนให้หลานทำอาหาร

8) ชุมชนและสังคมจะเข้มแข็งได้ คนในชุมชนและสังคม ต้องไม่ปฏิบัติตัวตามข้อใด
  1. ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ
  2. รู้จักแบ่งปันและเป็นหูเป็นตาให้กัน
  3. แสดงน้ำใจต่อกัน รู้จักการขอโทษและให้อภัย
  4. พูดจานินทากัน ดูถูกกัน

เลือกคำตอบที่อยู่ด้านล่าง
9) อาหาร หมายถึง _______
10) สารอาหาร หมายถึง _______
11) อาหารสมส่วน หมายถึง _________
  1. สิ่งที่กินเข้าสู่ร่างกายแล้วไม่มีโทษต่อร่างกาย แต่นําไปใช้ประโยชน์ได้ โดยสร้าง
ความเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ช่วยให้ ร่างกายดําเนินชีวิตตามปกติ และปราศจากโรค
  2. อาหารที่มีสารอาหารครบทั้งปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของร่างกาย
  3. ส่วนประกอบที่เป็นสารเคมีที่มีอยู่ในอาหารและร่างกาย สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน

12) หลักในการถนอมอาหาร คือข้อใด
  1. การแช่อาหารในอุณหภูมิต่ำ เพื่อทำให้แบคทีเรียและเชื้อราเจริญเติบโตช้าลง
  2. การตากแห้ง  ทำให้ความชื้นในอาหารต่ำจนเชื้อจุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโตได้
  3. การใช้ความร้อน เพื่อทําลายจุลินทรีย์
  4. ถูกทุกข้อ

13) วิธีพาสเจอร์ไรส์ ทำอย่างไร ________
14) วิธีสเตอร์ริไรส์  ทำอย่างไร  _________
  1. นำอาหารมาตากแห้ง
  2. นำอาหารมาผ่านความร้อนที่อุณหภูมิไม่ถึงจุดเดือด เพื่อทําลายเชื้อจุลินทรีย์บางส่วน
  3. นำอาหารมาผ่านความร้อนที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน เพื่อทําลายเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด
  4. การแช่แข็งอาหาร

15) ข้อใดไม่ใช่การปลูกผักสวนครัวปลอดสารเคมี
  1. ชายใช้ปุ๋ยคอก
  2. แดนใช้แสงไฟล่อแมลง
  3. ลุงมีใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ
  4. น้าสวยหว่านปุ๋ยเคมีใต้โค่นมะม่วง

16) ข้อใดเป็นลักษณะของพืชผักสวนครัว
  1. ป้าปลูกพริกในกระถางหน้าบ้าน
  2. ชาวนาปลูกมะละกอไว้ขาย
  3. ป้าแบ่งกล้วยที่อยู่หลังบ้านให้เพื่อนบ้าน
  4. แม่ปลูกตำลึงไว้ข้างรั่ว

17) สัตว์เลี้ยงที่สําคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ข้อใด
  1. สัตว์ใหญ่ ได้แก่ โค วัว
  2. สัตว์เล็ก ได้แก่ สุกร แพะ
  3. สัตว์ปีก ได้แก่ เป็ด ไก่
  4. สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลา, กบ
  5. ทุกถูกข้อ

18) ข้อใดไม่เป็นลักษณะของงานช่าง
  1. แก้วซ่อมพัดลม
  2. ลุงดีต่อโต๊ะด้วยไม้ไผ่
  3. ฝนเลี้ยงแมวขาย
  4. ชัยติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้าน

19) ประเภทของงานประดิษฐ์ ได้แก่ข้อใด 
  1. ของเล่น
  2. ของใช้ในชีวิตประจําวัน
  3. ของตกแต่งสถานที่
  4. เครื่องใช้ในงานพิธี
  5. ทุกถูกข้อ

เฉลย
1) 1    2) 4    3) 4    4) 4      5) 2   6) 4
7) 2    8) 4    9) 1   10) 2   11) 3  12) 4
13) 2  14) 3  15) 4  16) 2  17) 5  18) 3
19) 5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น