10 ก.ย. 2556

แนวข้อสอบรวบๆ 2

แบบทดสอบ
การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ
อช.32001ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

1. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของโครงการ
ก. กิจกรรมที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
ข. การวางแผนล่วงหน้าและจัดทำอย่างเป็นระบบ
ค. กิจกรรมที่สามารถวิเคราะห์วางแผนและนำไปปฏิบัติได้
ง. กิจกรรมที่ไม่ต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าสามารถปฏิบัติได้เลย

2. ลักษณะของโครงการที่ดีเป็นอย่างไร
ก. สามารถติดตามและประเมินผลได้
ข. ตอบสนองความต้องการของกลุ่มชน
ค. มีระยะเวลาการดำเนินงานที่แน่นอน
ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดไม่ใช่ความหมายที่ถูกต้องของการออม
ก. การเก็บเงินที่หามาได้โดยไม่จ่ายอะไรเลย
ข. ส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่หลังจากการอุปโภค
ค. การเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นและฉุกเฉิน

4. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เกิดการออม
ก. รายได้                    ข. อัตราดอกเบี้ย
ค. สถาบันการเงิน       ง. ของขวัญและของรางวัล

5. ข้อใดเป็นเป็นประเภทของการออม
ก. การออมโดยมีดอกเบี้ยและไม่มีดอกเบี้ย
ข. การออมด้วยตนเองและการออมโดยผู้อื่น
ค. การออมด้วยความสมัครใจและการถูกบังคับ
ง. การออมโดยการฝากประจำและออมโดยการฝากเผื่อเรียก

6. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการวางแผน
ก. การวางแผนทำให้ลดความไม่แน่นอน
ข. การวางแผนทำให้เกิดความเสียหายซ้ำซ้อน
ค. การวางแผนทำให้รู้มาตรฐานในการควบคุม
ง. การวางแผนทำให้รู้ทิศทางในการดำเนินงาน

7. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการเขียนโครงการ
ก. งบประมาณ                        ข. วัตถุประสงค์
ค. การกำหนดอายุโครงการ    ง. การประเมินผลโครงการ

9. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการวางแผน
ก. ระบุปัญหา                   ข. กำหนดวัตถุประสงค์
ค. รวบรวมและแปลข้อมูล
ง. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

10. การตรวจสอบผลงานและการติดตามว่าการปฏิบัติงานนั้นเป็นอย่างไรอยู่ในข้อใดของการวางแผน
ก. การศึกษาแผน        ข. การประเมินผล
ค. การจัดระบบและประสานงาน
ง. การกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

11. ข้อใดคือการจัดการความรู้ (KM, Knowledge Management))
ก. การระบุปัญหา
ข. การจัดสรรทรัพยากร
ค. การพัฒนาระบบข้อมูลไปสู่สารสนเทศ
ง. การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ความรู้

12. ข้อใดไม่ใช่ระดับความรู้
1. ความรู้เชิงทฤษฏี (Know-What) เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริง รู้อะไร เป็นอะไร จะพบในผู้ที่สำเร็จการศึกษามาใหม่ๆ ที่มีความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่จำมาได้จากความรู้ชัดแจ้งซึ่งได้จากการได้เรียนมาก แต่เวลาทำงาน ก็จะไม่มั่นใจ มักจะปรึกษารุ่นพี่ก่อน
2. ความรู้เชิงทฤษฏีและเชิงบริบท (Know-How) เป็นความรู้เชื่อมโยงกับโลกของความเป็นจริง ภายใต้สภาพความเป็นจริงที่ซับซ้อนสามารถนำเอาความรู้ชัดแจ้งที่ได้มาประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเองได้ มักพบในคนที่ทำงานไปหลายๆปี จนเกิดความรู้ฝังลึกที่เป็นทักษะหรือประสบการณ์มากขึ้น
3. ความรู้ในระดับที่อธิบายเหตุผล (Know-Why) เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหว่างเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ผลของประสบการณ์แก้ปัญหาที่ซับซ้อน และนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น เป็นผู้ทำงานมาระยะหนึ่งแล้วเกิดความรู้ฝังลึก สามารถอดความรู้ฝังลึกของตนเองมาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นหรือถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้พร้อมทั้งรับเอาความรู้จากผู้อื่นไปปรับใช้ในบริบทของตนเองได้
4. ความรู้ในระดับคุณค่า ความเชื่อ (Care-Why) เป็นความรู้ในลักษณะของความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ที่ขับดันมาจากภายในตนเองจะเป็นผู้ที่สามารถสกัด ประมวล วิเคราะห์ความรู้ที่ตนเองมีอยู่ กับความรู้ที่ตนเองได้รับมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาได้ เช่น สร้างตัวแบบหรือทฤษฏีใหม่หรือนวัตกรรม ขึ้นมาใช้ในการทำงานได้
ง. (know-where)

13. ข้อใดไม่เป็นความรู้แบบชัดแจ้ง
ก. เว็บไซต์         ข. หนังสือ
ค. วัฒนธรรมองค์กร
ง. คู่มือการปฏิบัติงาน

14. ความรู้ที่เชื่อมโยงกับโลกของความเป็นจริงภายใต้สภาพความเป็นจริงที่ซับซ้อน
ก. ความรู้เชิงทฤษฎี  (Know-What)
ข. ความรู้ระดับที่อธิบายเหตุผล (Know-How)
ค. ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงบริบท (Know-Why)
ง. ความรู้ในระดับคุณค่าความเชื่อ (Care-Why)

16. ข้อใดเป็นทุนทางสังคม
ก. ทุนทางวัฒนธรรม         ข. ทุนทรัพยากรบุคคล
ค. ทุนทรัพยากรธรรมชาติ   ง. ถูกทุกข้อ

17. “ผู้บริโภคสนใจซื้อเฉพาะสินค้าที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพเท่านั้น”เน้นแนวคิดทางการตลาดข้อใด
ก. ความคิดมุ่งการขาย              ข. ความคิดมุ่งการตลาด
ค. ความคิดเกี่ยวกับการผลิต     ง. ความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

19. “งานที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดทำสารสนเทศและการสนับสนุนสารสนเทศ ได้แก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การที่ต้องใช้” ข้อความข้างต้นเป็นความหมายของข้อใดต่อไปนี้
ก. ข้อมูล            ข. สารสนเทศ
ค. ระบบสารสนเทศ        ง. ผิดทุกข้อ

21. ข้อใดคือประโยชน์ของการบันทึกรายรับ-รายจ่าย
ก. สามารถวางแผนการใช้จ่ายได้
ข. ทราบว่ามีเงินคงเหลือเท่าใดในแต่ละวัน
ค. ทำให้ทราบรายรับรายจ่ายตลอดทั้งเดือน
ง. ถูกทุกข้อ

22. ใครปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตเพื่อให้มีรายได้และมีเงินทุนเพื่อใช้ในการขยายอาชีพ
ก. แดงปลูกผักสวนครัวหลายอย่าง
ข. น้ำเรียนหนังสือโดยขอเงินจากพ่อแม่
ค. แดงทำนาเสร็จแล้วนอนพักผ่อนอยู่บ้าน
ง. ไก่หาอาชีพเสริมหลังจากการทำงานประจำและยังจดบันทึกรายรับ รายจ่ายเป็นประจำ

23. ใครรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน
ก. ราตรีซื้อของทุกอย่างที่ตัวเองอยากได้
ข. นภาไม่ซื้อของกินเลยแต่ชอบขอเพื่อนกิน
ค. ดวงใจอยากได้โทรศัพท์จึงขอเงินแม่ไปซื้อ
ง. ลัดดาซื้อเฉพาะของใช้ที่จำเป็นและเงินที่เหลือก็เก็บออมไว้

24. กระบวนการที่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มประโยชน์ใช้สอยและมูลค่าในการแลกเปลี่ยน  ข้อความดังกล่าวเป็นความหมายของข้อใด
ก. การขาย         ข. การผลิต
ค. การตลาด      ง. การแลกเปลี่ยน

25. ข้อใดคือคุณภาพในการบริการ
ก. รูปร่าง สีสันสดใส ทนทาน
ข. รูปลักษณ์โดดเด่น ดึงดูดความสนใจ
ค. ประสิทธิภาพในการทำงานความเหมาะสม
ง. การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

26. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยหรือต้นทุนในการผลิต
ก. วัตถุดิบ            ข. แรงงาน
ค. ผลิตภัณฑ์       ง. การบริหารจัดการ

27. การวัดกำลังการผลิตวัดได้จากอะไร
ก. แรงงานและเงินทุน            ข. ผลผลิตและแรงงาน
ค. เงินทุนและปัจจัยการผลิต   ง. ผลผลิตและปัจจัยการผลิต

29. ข้อใดเป็นปัจจัยที่ทำให้การจัดอาชีพประสบความสำเร็จ
ก. สภาพการเงินที่มั่นคง          ข. การจัดการอย่างมีคุณภาพ
ค. การใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า   ง. ถูกทุกข้อ

30. การผลิตและการควบคุมระบบการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มาตรฐานประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
ก. กิจการจะต้องมีกำไรมากที่สุด
ข. วัตถุดิบที่ใช้ผลิตควรมีคุณภาพสูงแต่ราคาต่ำ
ค. กระบวนการผลิตต้องมีความพร้อมทั้งคนและเครื่องมือ
ง. ผลผลิตจะต้องผ่านการตรวจสอบและประเมินอย่างเที่ยงตรง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น