9 ก.ค. 2556

คณิตศาสตร์-ค่าสัมบูรณ์

ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง
ตัวอย่าง
  |-3| = 3 อ่านว่า ค่าสัมบูรณ์ของ -3 เท่ากับ 3
  |-5| = 5 อ่านว่า ค่าสัมบูรณ์ของ -5เท่ากับ 5
  |3| = 3 อ่านว่า ค่าสัมบูรณ์ของ 3 เท่ากับ 3
  |5| = 5 อ่านว่า ค่าสัมบูรณ์ของ 5 เท่ากับ 5
  |0| = 0 อ่านว่า ค่าสัมบูรณ์ของ 0 เท่ากับ 0
  |-0.4| = อ่านว่า ค่าสัมบูรณ์ของ -0.4 เท่ากับ 0.4
  |-2.35| = อ่านว่า ค่าสัมบูรณ์ของ -2.35 เท่ากับ 2.35
หมายเหตุ 
1. เราอ่านว่า สัญลักษณ์ |  | ว่า ค่าสัมบูรณ์
2. ตัวเลขที่ถูกเครื่องหมายค่าสัมบูรณ์ครอบไว้ จะมีผลลัพธ์ออกมา เป็นค่าบวกหรือศูนย์เท่านั้น
3. โดยทั่วไปแล้ว เราจะใช้สัญลักษณ์ในเรื่องค่าสัมบูรณ์ คือ
    |a| อ่านว่า ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง a เมื่อให้ a แทนจำนวนจริงใดๆ
ตัวอย่าง
จงหาค่าของ
  ข้อตกลง ในที่นี้เราจะใช้ สัญลักษณ์ / แทนการหาร
1. |-8| = 8
2. |-10| = 10
3. |-23| = 23
4. |-9| = 9
5. |13| = 13
6. |26| = 26
7. |2-7| = |-5| = 5
8. |10-2| = |8| = 8
9. |14-24| = |-10| = 10
10. |-6|+|-5| = 6+5 = 11
11. |-7|- |-11|= 7 - 11 = -4
12. |8| + |-12|= 8 + 12 = 20
13. |3-6| - |7-4| = |-3| - |3| = 3 - 3 = 0
14. |20-39| + |26-40| = |-19| + |-14| = 19 + 14 = 33
15. |15| / |-3| =  15 / 3 = 5
16. |-48| / |4| = 48 / 4 = 12  **
17. |-48 / 4| = |-12| = 12  **
18. -|5| - |-6| + |9|= -5 -6 + 9 = -11 + 9 = -2
19. |-3||-5| = 3x5 = 15
20. |-7||-2||-3 = 7x2x3 = 42

21. |2x4 - 17| = |8 - 17| = |-9| = 9
22. |7 - 4x5| = |7 -20| = |-13| = 13
23. |24 / 3 - 22| = |8 - 22| = |-14| = 14
24. |-13| - |2x(-5)| - |(-6)x1| = 13 - |-10| - |-6|
    = 13 - 10 - 6 = -3-6 = -9
25. |-6||5| - |4||-3| = 6x5 - 4x3 = 30 - 12 = 18

ลองทำเอง (ไม่ต้องส่ง)
1. |-9-2| + |4-6|=
2. |5+3-20| - |8-9+10| =
3. |-10| - |-20| + |30| =
4. |6x2 - 19| - 9=
5. |12| + |3x(-3)| - |(-5) x(-1)| =
6. |-36 / 4| + |-63 / 7|=
7. -|-20| / |-5|=
8. |3x(-2)x(6)| =
9. |7x2x(-5)| =
10. |15 / (-3) -4 | =
11. |3x(-6) - 12| / (-10) =
12. |-8||-3| + |-10||-2| =
13. |4||-7| - 18 =
14. |-2||-5||-6| - |-4||-8| =


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น