22 ส.ค. 2556

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์-1

แนวข้อสอบ
ข้อให้นักศึกษาอ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหา เหล่านี้เพื่อนำไปใช้ในการสอบ
ชุดที่1
1. 4 + (5-18) - (- 6) = 4 - 13 + 6 = -9 + 6 = -3
2. 6 – (7- 10) × 4 +11 = 6 -(-3)x4 +10 = 6 + 12 + 10 = 28
3. (45÷3) + 24÷(-2) = 15 – 12 = 3
4. |-3| + |-7| - |-5| = 3 + 7 – 5 = 5
5. |-8-7| + |2 - 5| = |-15| + |-3| = 15 + 3 = 18
6. |7×4 - 40| - |22 + 3×(-8)| = |28 - 40| - |22 - 24| = |-12| - |-2| = 12 – 2 = 10
7. 52 + (-4)2 + (-3)3 = 25 +16 – 27 = 41 – 27 = 14
8. (4 - 11)2 + (3 - 14)2 = (-7)2 + (-11)2 = 49 + 121 = 170
9. 102 - 82 - (-17) = 100 - 64  +17 = 36 - 17 = 19
10. |43 - 92| - |16-(-24)| = |64- 81| - |16+24| = |-17| - |40| = 17 – 40 = -23

ชุดที่2 
โปรดติดตามต่อไป....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น