21 พ.ย. 2554

ระเบียบการเข้าเรียนในศรช. วัดบางประทุนนอก

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของศรช. ของเรา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางศรช. มีกฎระเบียบ ง่ายๆ ดังต่อไปนี้
1. เข้าเรียน 8.30 น. เพื่อฟังเรื่องแจ้งต่างๆ และเริ่มเรียนประมาณ 9.00 น.
2. แต่งกายให้สุภาพตามระเบียบ ไม่ใส่กระโปร่งสั้น ไม่ใส่กางเกงยีน
3. นำสมุดบันทึกเรื่องแจ้ง สมุดจดงาน(ภาษาอังกฤษ)
    อุปกรณ์การเรียนอื่นๆมาด้วยทุกสัปดาห์
4. การส่งงาน พยายามส่งงานให้ได้มากที่สุด
    ถ้าหากมีปัญหาที่ทำให้ส่งไม่ทันหรือช้ากว่าที่กำหนด
    ให้รีบแจ้งทางอาจารย์
5.  ถ้ามีเหตุจำเป็นต่างๆที่ทำไม่สามารถมาเรียนได้ในแต่ละสัปดาห์
    ให้โทรแจ้งอาจาย์อิงอรเป็นรายบุคคล
* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น