28 พ.ย. 2554

สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ3

สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ
ชนิดของคำในภาษาอังกฤษ (ต่อ)

* * คำที่ป้ายสีแดงเป็นคำที่ใช้ออกสอบครั้งต่อไป
คำกริยา (Verb, v, vi, vt) คือ คำที่แสดงอาการหรือ
การกระทำเขาประธานในประโยค โดยที่
 v1 = กริยาช่อง1     v2 = กริยาช่อง2
 v3 = กริยาช่อง3     v-ing  กริยารูป ing

กลู่มที่มีการเปลี่ยนรูปร่างไป
v1          v2             v3             v-ing
cut        cut            cut            cutting (ตัด)
drive     drove       driven       driving  (ขับ)

eat         ate            eaten         eating  (กิน)
listen     listened   listened     listening (ฟัง)
meet      met           met            meeting (พบเจอ, การประชุม)
read       read         read           reading (อ่าน)
see        saw          seen          seeing  (เห็น)
sleep     slept        slept          sleeping (นอน)
teach    taught      taught      teaching (สอน)
write     wrote       written      writing (เขียน)

กลุ่มที่ เติม ed ท้ายคำ
v1            v2            v3               v-ing

boil        boiled       boiled        boiling (ต้ม)
close     closed      closed       closing (ปิด)
donate  donated   donated    donating (บริจาค)
fly          flied          flied           flying (บิน)
fry          fried         fried           frying (ผัด)
look       looked      looked        looking (มอง)
open     opened     opened      opening (เปิด)
play       played      played        playing (เล่น)
share     shared      shared        sharing (แบ่งปัน)
walk       walked     walked        walking (เดิน)
watch    watched   watched     watching (เฝ้าดู)

หมายเหตุ
คำกริยาที่อยู่ในรูป ing (v+ing) สามารถแปลได้ 2 แบบ เช่น
Eating
* กำลังกิน แปลในลักษณะของคำกริยา
* การกิน แปลในลักษณะของคำนาม

playing
* กำลังเล่น แปลในลักษณะของคำกริยา
* การเล่น แปลในลักษณะของคำนาม

คำกริยาที่มีชื่อพิเศษ
Verb to be   เป็น, อยู่, คือ
is, am, are   /  was, were  /  been  /  being

ตัวอย่าง
He is a doctor. เขาเป็นหมอ
He is in my car. เขาอยู่ในรถของฉัน

Verb to do  ทำ
do, does  /  did   /  done  /  doing

Verb to have   มี, กิน
has, have  /  had  /  had

ตัวอย่าง
I have lunch with him. ฉันกินข้าวเที่ยงกับฉัน
I have my wives.    ฉันมีภรรยาหลายคน

คำกริยาช่วย
Can  /  could    สามารถ
Will  /  would   จะ
Must  /  had to  ต้อง
Have to /  had to  ต้อง
Has to  /  had to   ต้อง
Should     ควรจะ

ประโยคที่นักศึกษาช่วยกันแต่ง
พวกเราอาจจะออกไปเที่ยวข้างนอกบ่ายนี้
  We may go out in the evening.
  We will go out in the evening.

ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี
   I can speak English well.

ฉันต้องทำอาหารในตอนเช้า
   I must make some foods in the morning.
   I must prepare some foods in the morning.
   I must cook some foods in the morning.
* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น