24 ม.ค. 2555

สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ7

เนื้อหาภาษาอังกฤษที่สอนในวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมามีดังนี้
คำที่ให้สีต่างๆและขีดเส้นใต้ไว้เป็นคำที่จะใช้สอบในครั้งต่อไป

5 ก.พ. 2555

คำสันธาน(ต่อ)

but = แต่
She likes coffee but I like tea.
  เธอชอบกาแฟแต่ฉันชอบน้ำชา

เพิ่มเติ่ม
like ตัวแรกต้องมี s เพราะว่าอยู่หลังประธานที่เป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3
like ตัวแรกต้องไม่มี s เพราะว่าอยู่หลังประธานที่เป็นเอกพจน์บุรุษที่ 1

She is ill but she is cheerful.
  เธอป่วยอยู่แต่เธอก็ร่าเริง

so = ดังนั้ง
Wandee was ill, so she went to see the doctor.
  วันดีป่วย ดังนั้น เธอจึงไปหาหมอ
He has worked hard, so he will pass the exam.
  เขาขยันมาตลอด ดังนั้นเขาจะสอบผ่าน

when = เมื่อ, ตอนที่
I will tell you when I have finished my work.
  ฉันจะบอกคุณเมื่อฉันทำงานของฉันเสร็จ
When I arrived home, It was rainning
  เมื่อฉันมาถึงบ้าน ฝนก็เริ่มตก

while = ขณะที่, ตอนที่
I used to live here while I was a child.
  ฉันเคยอยู่ที่นี้ตอนที่ฉันเป็นเด็ก
Don't talk while I am teaching.
  อย่าพูดคุยกันในขณะที่ผมกำลังสอนอยู่

Where = ณ ที่..., สถานที่ที่...
would like to eat again where we ate last week.
  ฉันอยากจะไปกินอีกครั้ง ณ ที่เราไปกินมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
I don't have any idea where you and I met first met.
  ฉันไม่รู้เลย(จำไม่ได้เลย) ที่ที่คุณกับผมพบกันครั้งแรก

as soon as ในทันทีที่...
I will go to see you as soon as you telephone to me.
  ฉันจะไปหาคุณในทันทีที่คุณโทรศัพท์มาหาฉัน
As soon as I finish this book, I will begin another.
ในทันทีที่ฉันทำหนังสือเล่มนี้เสร็จ ฉันก็จะเริ่มเล่มอื่นต่อไป

ข้อสังเกต
1. คำเชื่อมประโยคต่างๆ สามารถที่จะ อยู่ตรงตรงกลางประโยค
หรือนำขึ้นมาหน้าประโยคก็ได้
2. คำนามบางคำก็สามารถใช้เป็นคำกริยาได้ เช่น
telephone (n.) = เครื่องรับโทรศัพท์
telephone (v.) = โทรหา

milk(n.) =  น้ำนม
milk(v.) = รีดน้ำนม

water(n.) = น้ำ
warer(v.) = รดน้ำต้นไม้
** ** **

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น