19 ก.พ. 2556

สรุปเนื้อ ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ตอนที่1


สรุปเนื้อ ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน (พต22001)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เป้าหมายของรายวิชา
   มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติเกี่ยวกับ ภาษาท่าทาง การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ ด้วยประโยคที่ซับซ้อนในชีวิตประจำวัน และงานอาชีพของตน ได้ถูกต้องตาม    หลักภาษาวัฒนธรรม และกาลเทศะของเจ้าของภาษา
เนื้อหาที่ต้องศึกษาและฝึกทักษะ
   ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) คำสั่ง คำขอร้อง  การแสดงความต้องการ และความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึก และความคิดเห็น คำอธิบาย ความชอบ และไม่ชอบ หัวข้อเรื่อง (Topic) ใจความสำคัญ (Main Idea)

การทักทาย (Greetings)
การทักทาย คำทักทายที่ควรทราบมีดังนี้
Good morning สวัสดี (เช้าถึงเที่ยงวัน)
Good afternoon สวัสดี (หลังเที่ยงวันถึงช่วงเย็น)
Good evening สวัสดี (ช่วงเย็นถึงกลางคืน)
Hello/Hi สวัสดี (เพื่อนหรือคนรู้จักทั่วไป)

การสอบถามทุกข์-สุข สำนวนที่ใช้สอบถามว่าสบายดีหรือ ได้แก่
How are you? (เน้นเรื่องสุขภาพ)
How are you going? (อังกฤษ) How are you doing? (อเมริกัน)
How’s it going? (เน้นความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน)
How have you been? (ในกรณีนาน ๆ เจอกันที)
How’s everything?

การตอบ ตัวอย่างการตอบ ได้แก่
(I'm) fine, thanks. And you? สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ
Good. สบายดี
Very well สบายดีมาก
I'm O.K. ก็ดี
So so. ก็เรื่อยๆ,ไม่มีอะไรพิเศษ
Not (too) bad ก็ไม่เลว
Great! เยี่ยม, วิเศษ

การอำลา (Leave Taking) 
See you again.  พบกันใหม่ หรือจะเพิ่มเวลาในอนาคต ต่อท้ายอีกก็ได้
See you again tomorrow. พบกันใหม่พรุ่งนี้
See you again next time. พบกันใหม่โอกาสหน้า
See you again next week. พบกันใหม่สัปดาห์หน้า
See you again next month. พบกันใหม่เดือนหน้า
See you again next year. พบกันใหม่ปีหน้า
See you again on Sunday. พบกันใหม่วันอาทิตย์
See you later. แล้วเจอกันใหม่นะ
See you soon. แล้วเจอกันใหม่นะ

ประโยครอำลากันด้วยการอวยพรให้ 
Have a nice day/time. โชคดี/วันนี้ขอให้มีความสุข
Have a nice holiday. ขอให้มีความสุขในวันหยุด
Have a nice weekend. ขอให้มีความสุขในวันสุดสัปดาห์
Have a good time. ขอให้มีความสุข / ขอให้เที่ยวให้สนุก
Have a good/nice trip ขอให้เดินทางปลอดภัย
Sweet dreams / Sleep well ฝันดีนะ/นอนหลับให้สบายนะ
Good luck. / Be successful. โชคดี/ขอให้ประสบความสำเร็จ
Good night. ราตรีสวัสดิ์/ไปแล้วนะ (ใช้ลาตอนกลางคืน)
แบบอื่นๆ
Take care (of yourself) ดูแลตัวเองด้วย
Goodbye/Bye ไปแล้วนะ/ไปล่ะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น