21 ก.พ. 2556

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ -2


การตั้งประโยคคำถาม ตอนที่1
1. A: ______ is your name?   คุณชื่อ_____
    B: My name is Fah.            ฉันชื่อ ฟ้า
a. When  (เมื่อไหร่ ใช้ถามเกี่ยวกับเวลา)
b. What  (อะไร ใช้ถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ)
c. Why  (เมื่อไหร่ ใช้ถามเกี่ยวกับเวลา)

2. A: ______ will he go?  เขาจะไป_____
    B: Rayong.    ระยอง
a. Who  (ใคร ใช้ถามถึงตัวบุคคลและเป็นประธานของประโยค)
b. Why  (ทำไม ใช้ถามเพื่อหาเหตุผล)
c. Where  (ที่ไหน ใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่)

3. A: ______ will she do tomorrow?   ______ที่เขาจะทำในวันพรุ่งนี้
    B: She will have dinner with her family.     เธอจะไปทานอาหารมื้อเย็นกับครอบครัวของเธอ
a. How  (อย่างไร ใช้ถามเกี่ยวกับวิธีการ, สภาพการณ์)
b. What   (อะไร ใช้ถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ)
c. How  (อย่างไร ใช้ถามเกี่ยวกับวิธีการ, สภาพการณ์)

4. _________ seasons are there in Thailand? ประเทศไทยมี___ ฤดู
    There are 3 seasons in Thailand – summer, raining season and winter.   
    ประเทศไทยมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน, ฤดูฝนและฤดูหนาว
a. How much (มากเท่าไหร่  ใช้ถามจำนวน ตามด้วยคำนามนับไม่ได้)
b. How many (มากเท่าไห่หรือ ราคาเท่าไหร่ ใช้กับคำนามนับได้)
c. How  (อย่างไร ใช้ถามเกี่ยวกับวิธีการ, สภาพการณ์)

5. _____ did he go to hospital last night_____เขาไปโรงพยาบาลเมื่อคืนก่อน
    He went to hospital because his sister got sick.  เขาไปโรงพยาบาลเพราะน้องสาวของเราไม่สบาย
a. What   (อะไร ใช้ถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ)
b. Why  (ทำไม ใช้ถามเพื่อหาเหตุผล)
c. Whose  (ของใคร ใช้ถามความเป็นเจ้าของ)

6. _______ does it cost?  มันราคา_______  
   It is 120 baht.    120 บาท
a. How much (ราคาเท่าไหร่หรือมีมากเท่าไหร่ ตามด้วยคำนามนับไม่ได้)
b. How many (มีมากเท่าไห่ ใช้กับคำนามนับได้)
c. How long (ยาวเท่าไหร่ นานแค่ไหน)

7. ______ can come with us?  สามารถไปกับพวกเราได้
    Chompoo.  (ชมพู่)
a. Which (สิ่งไหน, อันไหน ใช้ถามเพื่อให้เลือกสิ่งต่างๆ)
b. Why  (ทำไม ใช้ถามเพื่อหาเหตุผล)
c. Who  (ใคร ใช้ถามถึงตัวบุคคลและเป็นประธานของประโยค)

8. ______ will the show start? การแสดงจะเริ่มฉาย_______
    At 10 o’clock on next Tuesday.  10 โมงตรงวันอังคารหน้า
a. When  (เมื่อไหร่ ใช้ถามเกี่ยวกับเวลา)
b. Where  (ที่ไหน ใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่)
c. How  (อย่างไร ใช้ถามเกี่ยวกับวิธีการ, สภาพการณ์)

9. ______ are the tigers?   เสืออาศัยอยู่ ____
    They are in the forest.  พวกมันอาศัยอยู่ในป่า
a. Where  (ที่ไหน ใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่)
b. Which  (สิ่งไหน, อันไหน ใช้ถามเพื่อให้เลือกสิ่งต่างๆ)
c. How  (อย่างไร ใช้ถามเกี่ยวกับวิธีการ, สภาพการณ์)

10. _______  can I get to the marketฉันจะไปตลาดได้________
      You can get on the bus Number 93 or 103. คุณสามารถขึ้นรถประจำทางสาย 93 หรือ 103
a. How (อย่างไร ใช้ถามเกี่ยวกับวิธีการ, สภาพการณ์)
b. Which (สิ่งไหน, อันไหน ใช้ถามเพื่อให้เลือกสิ่งต่างๆ)
c. Why  (ทำไม ใช้ถามเพื่อหาเหตุผล)

11. ______ is going to the room? _____กำลังจะมาที่ห้อง
    Our teacher.  ครูของพวกเราเอง
a. Who  (ใคร ใช้ถามถึงตัวบุคคลและเป็นประธานของประโยค)
b. Whom  (ใคร ใช้ถามถึงตัวบุคคลและเป็นกรรมของประโยค)
c. Whose  (ของใคร ใช้ถามความเป็นเจ้าของ)

12. _______ is this house?  บ้านนี้______
     It is my father’s houseมันเป็นบ้านของพ่อของฉัน
a. Whose  (ของใคร ใช้ถามความเป็นเจ้าของ)
b. Whom  (ใคร ใช้ถามถึงตัวบุคคลและเป็นกรรมของประโยค)
c. Which  (สิ่งไหน, อันไหน ใช้ถามเพื่อให้เลือกสิ่งต่างๆ)

13. Which pen do you want to buy red or blue? 
    ปากกาด้ามไหนที่คุณต้องการซื้อ แดงหรือน้ำเงิน   
   The blue one. ปากกาสีฟ้า
a. Which (สิ่งไหน, อันไหน ใช้ถามเพื่อให้เลือกสิ่งต่างๆ)
b. Whom  (ใคร ใช้ถามถึงตัวบุคคลและเป็นกรรมของประโยค)
c. How old (อายุเท่าไหร่  ใช้ถามอายุ)


14.  ______ is Tim? ทิมอายุ______
    He is 22 years old.  เขาอายุ 22 ปี
a. How much  (ราคาเท่าไหร่หรือมีมากเท่าไหร่ ตามด้วยคำนามนับไม่ได้)
b. How many (มีมากเท่าไห่ ใช้กับคำนามนับได้)
c. How old    (อายุเท่าไหร่  ใช้ถามอายุ)

15. _______ does she visit her uncle? เธอไปหาลุงของเธอ_______
      She visits her uncle every month. เธอไปหาลุงทุกๆเดือน
a. How often (บ่อยแค่ไหน ใช้ถามเกี่ยวกับความถี่)
b. How far   (ไกลแค่ไหน ใช้ถามเกี่ยวกับระยะทาง)
c. How old  (อายุเท่าไหร่)

เฉลย
1. b    2. c    3. b      4. b   5. c  
6.  a   7. c     8. a     9. a   10. a
11. a  12. c  13. a  14. c   15. .

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น