17 เม.ย. 2556

เฉลยใบงานคณิตศาสตร์ที่5-สมการ


ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ สมการตอนที่ 2
การแก้สมการด้วยวิธีลัด  แนวคิด ย้ายตัวแปรมาอยู่รวมกันทางซ้าย และย้ายตัวเลขธรรมดารวมอยู่ทางขวา



สมการแบบที่มีวงเว็บ   แนวคิด ใช้กฎการกระจายเพื่อกำจัดวงเล็บให้หายไปก่อน  a(b + c) = ab + ac







สมการที่มีตัวแปรแบบซับซ้อนมากขึ้น  ใช้กฎการกระจายและการบวก – ลบเอกนาม






1 ความคิดเห็น: