4 ธ.ค. 2554

5 ธันวาคม 2554

เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งอีกวันหนี่งของผมเราชาวไทยทุกคน
คือ วันพ่อแห่งชาติ ข้าพระพุทธเจ้าคณะครูและนักศึกษา
ศรช. วัดบางประทุนนอก ขอร่วมถวายพระพร ขอให้พระองค์พระเจริญ


และในโอกาสนี้ขออัญเชิญพระราชดํารัสในการเสด็จออกมหาสมาคมใน
งานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ มาหลักในการประพฤติปฏิบัติตน
เพื่อให้สังคมไทยมีความสงบสุข

พระราชดํารัสคุณธรรม 4 ประการ ที่ตั้งของความรักความสามัคคี

พระราชดํารัส “…คุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคี
ที่ทําให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษาและ
พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาได้ตลอดรอดฝั่ง

ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ด้วยความเมตตามุ่งดี
   มุ่งเจริญต่อกัน
ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันประสานงาน
   ประสานประโยชน์กัน ให้งานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่นและ
   แก่ประเทศชาติ
ประการที่สาม คือ การที่ ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริต
  ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกัน
ประการที่สี่ คือ การที่ต่างคนต่างพยายาม ทําความคิดความเห็นของตน
   ให้ถูกต้องเที่ยงตรงและมั่นคงอยู่ในเหตุในผลหากความคิดจิตใจและ
   การประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพร้อมมูล
   อยู่ในกาย ในใจคนไทย ก็มั่นใจได้ว่าประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคง
   อยู่ตลอดไปได้….”

ที่มา : http://www.prc.ac.th/PRNEWS/DetailNews.asp?GID=42
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
** ** ** ** **

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น