14 ธ.ค. 2554

อาเซียนศึกษา7

ประเทศต่อไปก็เป็นประเทศที่เพื่อนบ้านที่มีเขตแดน
ติดกันมากที่สุดคือ...
พม่า (Myanmar)

ชื่อทางการ : สหภาพพม่า (Union of Myanmar)
ที่ตั้ง : ภูมิประเทศตั้งอยู่ตามแนวอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน
  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับ ทิเบตและจีน
  ทิศตะวันออกติดกับ ลาว
  ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับ ไทย
  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับ บังคลาเทศและอินเดีย
  ทิศตะวันตกเฉียงใต้และทางใต้ติดกับ ทะเลอันดามัน
     และอ่าวเบงกอล

พื้นที่ : 676,577 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1.3 เท่าของไทย)
เมืองหลวง : เนปีดอ (Naypyidaw) หรือ เนปีตอ(Nay Pyi Taw)
  มีความหมายว่า มหาราชธานี เป็นเมืองหลวงและเมืองศูนย์กลาง
  การบริหารของสหภาพพม่าที่ได้ย้ายมาจากย่างกุ้ง ตั้งแต่
  วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

ประชากร : มีเผ่าพันธุ์ 135 เผ่าพันธุ์ ประกอบด้วย เชื้อชาติหลัก ๆ
   8 กลุ่ม คือ พม่า (ร้อยละ 68) ไทยใหญ่ (ร้อยละ 8) กะเหรี่ยง
   (ร้อยละ 7) ยะไข่ (ร้อยละ 4) จีน (ร้อยละ 3) มอญ (ร้อยละ 2)
   อินเดีย (ร้อยละ 2)

ภูมิอากาศ : มีอากาศแห้งและร้อนมากในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาว
อากาศจะเย็นมาก ตามชายฝั่งทะเลและบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ
จะแปรปรวนในช่วงเปลี่ยนฤดู เพราะได้รับอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น
เสมอ ทำให้บริเวณนี้มีฝนตกชุกหนาแน่นมากกว่าตอนกลางหรือ
ตอนบนของประเทศที่เป็นเขตเงาฝน

ภาษา : ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ
ศาสนา : ศาสนาพุทธ (พม่าบัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนา
ประจำชาติใน พ.ศ. 2517) ร้อยละ 90 ศาสนาคริสต์, ศาสนาอิสลาม,
ศาสนาฮินดู
สกุลเงิน : จ๊าด (Kyat : MMK)

ระบอบการปกครอง : เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาล
ทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ
(State Peace and Development Council – SPDC)
* ประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (ประมุขประเทศ) คือ
  พลเอกอาวุโส ตาน ฉ่วย (Senior General Than Shwe) (เมษายน 2535)
* นายกรัฐมนตรี (หัวหน้ารัฐบาล) คือ พล.อ.เทียน เส่ง
   นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของพม่า (พ.ศ. 2550)

เศรษฐกิจ
เกษตรกรรม เป็นอาชีพหลัก เขตเกษตรกรรมคือบริเวณดินดอน
สามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิรวดี แม่น้ำสะโตง แม่น้ำทวาย-มะริด
ปลูกข้าวเจ้า ปอกระเจา อ้อย และพืชเมืองร้อนอื่น ๆ ส่วนเขตฉาน
อยู่ติดแม่น้ำโขงปลูกพืชผักจำนวนมาก ทำเหมืองแร่ ภาคกลางตอนบน
มีน้ำมันปิโตรเลียม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขุดแร่ หิน สังกะสี
และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ทำเหมืองดีบุกทางตอนใต้เมืองมะริด
มีเพชรและหยกจำนวนมาก การทำป่าไม้ มีการทำป่าไม้สัก
ทางภาคเหนือ ส่งออกขายและล่องมาตามแม่น้ำอิรวดีเข้าสู่ย่างกุ้ง
อุตสาหกรรม กำลังพัฒนา อยู่บริเวณตอนล่าง เช่น ย่างกุ้ง และ
มะริด และทวาย เป็นอุตสาหกรรมต่อเรือเดินสมุทรที่ใหญ่ของพม่า
เป็นประเทศกำลังพัฒนาขั้นต่ำ
* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น