29 ก.ค. 2554

เรื่องของ ISO

ในหัวข้อนี้จะขอนำเรื่องที่ ต่อเนื่องจากหลักการ 5ส มาให้อ่านกัน

ISO คือ อะไร ?ISO คือ อะไร ?  มาย่อจากคำว่า International Standardization
and Organization (องค์การมาตรฐานสากลหรือองค์การระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการมาตรฐาน สำนักงานอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
หมายถึง มาตรฐานด้านเทคนิคและระบบต่างๆ  เพื่อจัดระเบียบการค้าโลก
สร้างมาตรฐานสากลให้การรับรอง…

วัถตุประสงค์หลักของ ISO คือ
1. เพื่อส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจและขจัดข้อโต้แย้ง รวมถึงการกีดกัน
    ทางการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
    ในด้านวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกล่าวง่าย ๆ ได้ว่า องค์กรใดที่ได้
    รับเครื่องหมาย ISO ก็หมายความว่า สินค้าหรือบริการนั้น มีมาตรฐานในระดับสากล

หน่วยงาน ISO ในประเทศไทย คือ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.)  ตั้งอยู่ที่ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400
ทำหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและออกใบรับรองให้อย่างเป็นทางการ 
เลขที่ตามหลัง ISO คืออะไร
ตัวเลขที่อยู่หลัง ISO เป็นตัวที่ใช้ในการแบ่งแนวทางและ
วิธีการในการบริหารองค์กร ดังนี้
ISO 9000 คือการจัดระบบการบริหารเพื่อประกันคุณภาพ ที่สามารถ
    ตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบเอกสาร
ISO 9001 เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งกำกับดูแลทั้งการออกแบบ
    และพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ
ISO 9002 มาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งกำกับดูแลเฉพาะการผลิต
    การติดตั้งและการบริการ
ISO 9003 เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งกำกับดูแลเรื่องการตรวจ
    และการทดสอบขั้นสุดท้าย
ISO 9004 เป็นแนวทางในการบริหารงานคุณภาพเพื่อให้เกิด
    ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเป็นข้อแนะนำ ในการจัดการใน
    ระบบคุณภาพ ซึ่งจะมีการกำหนดย่อย ในแต่ละประเภทธุรกิจ
ISO 14000 เป็นระบบมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น
    ให้องค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง
ISO 18000 มาตรฐานระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ISO แล้วมีประโยชน์อย่างไร
ในส่วนขององค์กรและพนักงาน
1.  ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีระบบ
2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
3. สร้างภาพพจน์ที่ดีให้องค์กรและพนักงาน
4. สร้างความมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
5. ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร
6. ทำให้มีระบบและขอบเขตที่ชัดเจนในการทำงาน
7. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน

ในส่วนผู้บริโภค
1. มีความมั่นในตัวสินค้าและบริการมากขึ้น
2. ไม่มีข้อสงสัยในเรื่องความปลอดภัยในตัวสินค้าและบริการ
3. ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ข้อสำคัญ มาตรฐานเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากขาด
หลักการพื้นฐานของ 5ส
* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น