12 ก.ย. 2554

ภาษไทย-การเขียนคำอ่าน01

ตอนนี้มาดูภาษาไทยกันอีกสักเรื่อง เป็นการเขียนคำอ่านที่
บางครั้งทั้งเราทั้งครูก็ไม่แน่ใจ ไม่ให้เสียเวลา...มาเริ่มกันเลยดีกว่า

ตัวอย่างการเขียนคำอ่าน
** ก **

กกุธภัณฑ์ อ่านว่า กะ-กุด-ทะ-พัน
กฐินทาน อ่านว่า กะ-ถิน-นะ-ทาน
กรกฏ, กรกฎ อ่านว่า กอ-ระ-กด
กรกฎาคม อ่านว่า กะ-ระ-กะ-ดา-คม, กะ-รัก-กะ-ดา-คม
กรณี อ่านว่า กะ-ระ-นี, กอ-ระ-นี
กรณียกิจ อ่านว่า กะ-ระ-นี-ยะ-กิด, กอ-ระ-นี-ยะ-กิด

กรมการ อ่านว่า กรม-มะ-การ
กรมคลัง อ่านว่า กรม-มะ-คลัง
กรมท่า อ่านว่า กรม-มะ-ท่า
กรมธรรม์ อ่านว่า กรม-มะ-ทัน
กรมพระยา อ่านว่า กรม-พระ-ยา
กรมวัง อ่านว่า กรม-มะ-วัง

กรมสมเด็จ อ่านว่า กรม-สม-เด็ด
กรมหมื่น อ่านว่า กรม-มะ-หมื่น
กรมหลวง อ่านว่า กรม-มะ-หลวง
กรรมวิธี อ่านว่า กำ-มะ-วิ-ที
กรรมาชีพ อ่านว่า กำ-มา-ชีบ **
กรรมาธิการ อ่านว่า กำ-มา-ทิ-กาน **

กริยา อ่านว่า กริ-ยา, กะ-ริ-ยา
กฤดาภินิหาร อ่านว่า กรึ-ดา-พิ-นิ-หาน, กริ-ดา-พิ-นิ-หาน
กลไก อ่านว่า กน-ไก
กลวิธี อ่านว่า กน-ละ-วิ-ที
กลอักษร อ่านว่า กน-อัก-สอน, กน-ละ-อัก-สอน
กลอุบาย อ่านว่า กน-อุ-บาย

กักขฬะ อ่านว่า กัก-ขะ-หละ
กัลปพฤกษ์ อ่านว่า กัน-ละ-ปะ-พรึก
กามกรีฑา อ่านว่า กาม-มะ-กรี-ทา
กามคุณ อ่านว่า กาม-มะ-คุน
กามตัณหา อ่านว่า กาม-มะ-ตัน-หา
กามราคะ อ่านว่า กาม-มะ-รา-คะ

กามโรค อ่านว่า กาม-มะ-โรก
กามวิตถาร อ่านว่า กาม-วิด-ถาน
กายภาพ อ่านว่า กาย-ยะ-พาบ
กาลกิณี อ่านว่า กา-ละ-กิ-นี, กาน-ละ-กิ-นี
กาลกิริยา อ่านว่า กา-ละ-กิ-ริ-ยา, กาน-กิ-ริ-ยา
กาลเวลา อ่านว่า กาน-เว-ลา

กาลสมัย อ่านว่า กา-ละ-สะ-ไหม, กาน-ละ-สะ-ไหม
กาสาวพัสตร์ อ่านว่า กา-สา-วะ-พัด
กาฬโรค อ่านว่า กาน-ละ-โรก, กา-ละ-โรก
กำเนิด อ่านว่า กำ-เหนิด
กำสรด อ่านว่า กำ-สด
กำสรวล อ่านว่า กำ-สวน

กิจกรรม อ่านว่า กิด-จะ-กำ
กิจการ อ่านว่า กิด-จะ-กาน
กิตติมศักดิ์ อ่านว่า กิด-ติ-มะ-สัก
กุลธิดา อ่านว่า กุน-ละ-ทิ-ดา
กลุสตรี อ่านว่า กุน-ละ-สัด-ตรี
กุศลกรรม อ่านว่า กุ-สน-ละ-กำ

กุศโลบาย อ่านว่า กุ-สะ-โล-บาย, กุด-สะ-โล-บาย
เกษตรกร อ่านว่า กะ-เสด-ตระ-กอน
เกษตรกรรม อ่านว่า กะ-เสด-ตระ-กำ
เกษตรศาสตร์ อ่านว่า กะ-เสด-ตระ-สาด
เกียรติคุณ อ่านว่า เกียด-ติ-คุน
เกียรตินิยม อ่านว่า เกียด-นิ-ยม

เกียรติประวัติ อ่านว่า เกียด-ติ-ประ-หวัด, เกียด-ประ-หวัด
เกียรติภูมิ อ่านว่า เกียด-ติ-พูม
เกียรติยศ อ่านว่า เกียด-ติ-ยด
เกียรติศักดิ์ อ่านว่า เกียด-ติ-สัก

** ข **
ขมีขมัน อ่านว่า ขะ-หมี-ขะ-หมัน
ขมุกขมัว อ่านว่า ขะ-หมุก-ขะ-หมัว
ขมุบขมิบ อ่านว่า ขะ-หมุบ-ขะ-หมิบ
ขยะแขยง อ่านว่า ขะ-หยะ-ขะ-แหยง
ขยักขย่อน อ่านว่า ขะ-หยัก-ขะ-หย่อน
ขยุกขยิก อ่านว่า ขะ-หยุก-ขะ-หยิก

ขยุบขยิบ อ่านว่า ขะ-หยุบ-ขะ-หยิบ
ขวนขวาย อ่านว่า ขวน-ขวาย
ขษีณาศรพ อ่านว่า ขะ-สิ-นา-สบ
ขะมักเขม้น อ่านว่า ขะ-มัก-ขะ-เม่น, ขะ-หมัก-ขะ-เม่น
ขัดสมาธิ อ่านว่า ขัด-สะ-หมาด
โขยกเขยก อ่านว่า ขะ-โหยก-ขะ-เหยก

** ค **

คณนา อ่านว่า คะ-นะ-นา, คัน-นะ-นา, คน-นะ-นา
คณบดี อ่านว่า คะ-นะ-บอ-ดี
คณิตศาสตร์ อ่านว่า คะ-นิด-ตะ-สาด
คนธรรพ์ อ่านว่า คน-ทัน
คมนาคม อ่านว่า คะ-มะ-นา-คม, คม-มะ-นา-คม
ครหา อ่านว่า คะ-ระ-หา, คอ-ระ-หา

คริสตกาล อ่านว่า คริด-ตะ-กาน
คริสต์ศตวรรษ อ่านว่า คริด-สะ-ตะ-วัด
คริสตัง อ่านว่า คริด-ตัง
ครุภัณฑ์ อ่านว่า คะ-รุ-พัน
คหกรรมศาสตร์ อ่านว่า คะ-หะ-กำ-มะ-สาด
คุณค่า อ่านว่า คุน-นะ-ค่า, คุน-ค่า
คุณโทษอ่านว่า คุน-โทด
คุณธรรม อ่านว่า คุน-นะ-ทำ
คุณประโยชน์ อ่านว่า คุน-นะ-ประ-โหยด, คุน-ประ-โหยด
คุณภาพ อ่านว่า คุน-นะ-พาบ
คุณลักษณะ อ่านว่า คุน-นะ-ลัก-สะ-หนะ
คุณวิเศษอ่านว่า คุน-นะ-วิ-เสด

คุณวุฒิ อ่านว่า คุน-นะ-วุด-ทิ, คุน-นะ-วุด
คุณสมบัติ อ่านว่า คุน-นะ-สม-บัด, คุน-สม-บัด

** ฆ **
โฆษณา อ่านว่า โคด-สะ-นา

** จ **
จตุโลกบาล อ่านว่า จะ-ตุ-โลก-กะ-บาน
จรด อ่านว่า จะ-หรด
จรดพระนังคัล อ่านว่า จะ-หรด-พระ-นัง-คัน
จรรยา อ่านว่า จัน-ยา
จระเข้ อ่านว่า จอ-ระ-เข้
จลนศาสตร์ อ่านว่า จะ-ละ-นะ-สาด, จน-ละ-นะ-สาด

จักจั่น อ่านว่า จัก-กะ-จั่น
จั๊กจี้ อ่านว่า จั๊ก-กะ-จี้
จักรราศี อ่านว่า จัก-กระ-รา-สี
จัณฑาล อ่านว่า จัน-ทาน
จัตุสดมภ์ อ่านว่า จัด-ตุ-สะ-ดม
จันทรคติ อ่านว่า จัน-ทระ-คติ

จันทรคราส อ่านว่า จัน-ทระ-คราด
จันทรุปราคาอ่านว่า จัน-ทรุ-ปะ-รา-คา, จัน-ทะ-รุบ-ปะ-รา-คา
จิตนิยม อ่านว่า จิด-ตะ-นิ-ยม
จิตบำบัด อ่านว่า จิด-ตะ-บำ-บัด, จิด-บำ-บัด
จิตแพทย์ อ่านว่า จิด-ตะ-แพด
จิตรกรอ่านว่า จิด-ตะ-กอน

จิตรกรรม อ่านว่า จิด-ตระ-กำ
จิตวิทยา อ่านว่า จิด-ตะ-วิด-ทะ-ยา
จิตเวช อ่านว่า จิด-ตะ-เวด
จุติ อ่านว่า จุ-ติ, จุด-ติ
จุนสี อ่านว่า จุน-นะ-สี
จุลศักราช อ่านว่า จุน-ละ-สัก-กะ-หราด

เจตคติ อ่านว่า เจ-ตะ-คะ-ติ
เจตภูต อ่านว่า เจด-ตะ-พูด
เจตสิก อ่านว่า เจ-ตะ-สิก, เจด-ตะ-สิก
เจรจา อ่านว่า เจน-ระ-จา
โจรกรรม อ่านว่า โจ-ระ-กำ, โจน-ระ-กำ
โจรสลัด อ่านว่า โจน-สะ-หลัด

** โปรดติดตามในตอนที่ 2 ต่อไป **

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น