13 ก.ย. 2554

ภาษาอังกฤษม.ต้น13

มาติดมากันต่อกับเรื่องราวของสุดากันต่อ
หน้า 71

Situation 2 At the Embassy
(สถานการณ์ที่2 ที่สถานฑูต)

Receptionist : Sawasdee Ka, anything I can do for you, Madame?
พนักงานต้อนรับ : สวัสดีค่ะ มีอะไรให้ฉันช่วยได้บ้างค่ะ?

Suda : I'm so glad, you can speak Thai.
สุดา: ฉันดีใจจังเลย คุณสามารถพูดภาษาไทยได้

Receptionist : Oh! I can speak and understand Thai
     just a little bit.
พนักงานต้อนรับ : โอ้ ฉันสามารถพูดและเข้าใจภาษาไทย
     ได้แค่นิดหน่อย

Suda : I've lost my passport yesterday and I went to
     the police station to inform the matter.
     This is the police record.
สุดา: เมื่อวาน ฉันทำหนังสือเดินทางหานฉันได้ไป
     แจ้งความที่โรงพักแล้ว และนี่ใบแจ้งความ

Receptionist : Please wait for a few minutes.
     I will ask Mr.John at the consular Section to help you.
พนักงานต้อนรับ : กรุณารอสักครู่ค่ะ ฉันจะไปขอคุณจอห์น
    ที่ฝ่ายกงศุลให้ช่วยคุณค่ะ

Suda : Thank you for your help.
สุดา: ขอบคุณในความช่วยเหลือของคุณค่ะ

Receptionist : It's my pleasure.
พนักงานต้อนรับ : ด้วยความยินดีค่ะ

* * * * *

หน้า 72
John : Hello. What can I do for you?
จอห์น : สวัสดีครับ มีอะไรที่ผมสามารถช่วยคุณได้ครับ?

Suda : Hello. I need your help. Yesterday I lost my passport.
     This is the police record.
สุดา : สวัสดีค่ะ... ฉันต้องการความช่วยเหลือ เมื่อวานฉันทำ
     หนังสือเดินทางหาย และนี่ค่ะใบแจ้งความ

John : Don't worry; you can get a new one. You should fill the data
    in the application form, the attach with these documents.
จอห์น : ไม่ต้องเป็นห่วงครับ คุณจะไปรับหนังสือใหม่ (แต่)
   คุณควรกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เพื่อแนบกับเอกสารอื่น
เช่น
_1)  Police record (ใบแจ้งความ)
_2) Census registration (เอกสารลงทะเบียนสำมะโนประชากร)
_3) I.D. card (บัตรประจำตัวประชาชน)
_4) 2 of your photographs, size 2 1/2 inch (รูปถ่ายของคุณ ขนาด 2 นิ้วครึ่ง)


Suda : When will I get my new passport?
สุดา : แล้วเมื่อไหร่ฉันถึงจะได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่?

John : About five days.
จอห์น : ประมาณ 5 วันครับ

Suda : Thank you very much for your kindness.
สุดา : ขอบคุณมากสำหรับความกรุณาของคุณค่ะ

John : You're welcome.
จอห์น : ด้วยความยินดีครับ

อธิบายเสริม

ในประโยค you can get a new one.
คำว่า one ใช้เป็นสรรพนาม(pron.) แทนคำว่า passport

* * * * *

หน้า 72 -73

Situation 3 At the bank
(สถานการณ์ที่3 ที่ธนาคาร)

Malee : Good morning, Suda. I'm going to the bank.
   Would you like to join me?
มาลี : สวัสดี สุดา ฉันจะไปธนาคาร
   คุณต้องการไปกับฉันหรือเปล่า?

Suda : Of course, I would like to open my account too.
สุดา : ได้ซิ ฉันอยากจะเปิดบัญชีใหม่ด้วย

Teller : Good morning. What can I do for you?
พนังงาน : สวัสดีครับ มีอะไรให้ผมรับใช้ครับ?

Suda : I would like to open my account.
สุดา : ฉันอยากจะเปิดบัญชีใหม่ค่ะ...

Teller : Fill out this form, please. Sign your name here.
พนังงาน : ช่วย..กรอกแบบฟอร์มนี้ด้วยครับ แล้วเซ็นชื่อตรงนี้

Suda : I would like to deposit two hundred U.S. dollars
     for this new account.
สุดา : ฉันต้องการฝากเงิน 200 ดอล์ลาร์ในบัญชีใหม่นี้

Teller : Please fill out the deposit slip. .................
พนังงาน : ช่วย..กรอกข้อมูลในใบนำฝากด้วยครับ

Teller : Here's your account, please check your name again.
พนังงาน : นี่ครับ...สมุดบัญชีของคุณ แล้วช่วยตรวจสอบชื่อด้วยครับ

Suda : That's correct. Thank you.
สุดา : ถูกต้องแล้วค่ะ ขอบคุณ

Teller : You're welcome.
พนังงาน : ด้วยความยินดีครับ

อธิบายเสริม
คำว่า ต้องการหรืออยากจะ ในภาษาอังกฤษมีใช้อยู่หลายคำ
แต่มีที่พบมาก ได้แก่

Want เป็นกริยาแท้ แสดงความต้องการแบบทั่วไป เช่น
   He wants to buy a new car.  เขาต้องการซึ้อรถคันใหม่
  We want to go shopping.   พวกเราต้องการไปซื้อของ

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นประโยคคำถาม
ต้องนำ Do หรือ Does มานำหน้าประโยค
  Does he want to buy a new car?
  Do we want to go shopping

would like to เป็นกริยาช่วย แสดงความต้องการ
แบบมีความสุภาพมากกว่า
     He would like to buy a new car.
เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นประโยคคำถาม
ให้นำ Would ย้ายมานำหน้าประโยค
  Would he like to buy a new car?

* * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น