12 ก.ย. 2554

ภาษไทย-การเขียนคำอ่าน02

มาดูกันต่อในตอนที่ 2

** ฉ **

ฉทานศาลา อ่านว่า ฉ้อ-ทาน-นะ-สา-ลา
ฉศก อ่านว่า ฉอ-สก
ฉัตรมงคล อ่านว่า ฉัด-ตระ-มง-คน
ฉิมพลี อ่านว่า ฉิม-พะ-ลี
เฉลิมพระชนมพรรษา อ่านว่า ฉะ-เหลิม-พระ-ชน-มะ-พัน-สา

** ช **
ชนนี อ่านว่า ชน-นะ-นี
ชนมพรรษา อ่านว่า ชน-มะ-พัน-สา
ชนมายุ อ่านว่า ชน-นะ-มา-ยุ
ชลประทาน อ่านว่า ชน-ละ-ประ-ทาน, ชน-ประ-ทาน
ชักเย่อ อ่านว่า ชัก-กะ-เย่อ
ชันษา อ่านว่า ชัน-นะ-สา

ชัยศรี อ่านว่า ไช-สี
ชาตินิยม อ่านว่า ชาด-นิ-ยม
ชาติพลี อ่านว่า ชาด-ติ-พะ-ลี, ชาด-พะ-ลี
ชาติพันธุ์ อ่านว่า ชาด-ติ-พัน
ชาติภูมิ อ่านว่า ชาด-ติ-พูม
ชาติวุฒิ อ่านว่า ชาด-ติ-วุด-ทิ, ชาด-ติ-วุด

ชุกชี อ่านว่า ชุก-กะ-ชี
โชคลาภ อ่านว่า โชก-ลาบ, โชก-คะ-ลาบ

** ซ **
ซอมซ่อ อ่านว่า ซอม-มะ-ซ่อ

** ญ **
ญาณวิทยา อ่านว่า ยา-นะ-วิด-ทะ-ยา, ยาน-นะ-วิด-ทะ-นา
ญาติวงศ์ อ่านว่า ยาด-ติ-วง

** ฐ **
ฐานกรณ์ อ่านว่า ถาน-กอน
ฐานันดรศักดิ์ อ่านว่า ถา-นัน-ดอน-ระ-สัก, ถา-นัน-ดอน-สัก

** ด **

ด้วยประการฉะนี้ อ่านว่า ด้วย-ประ-กาน-ฉะ-นี้,
    ถ้าอ่านว่า ด้วย-ประ-กา-ระ-ฉะ-นี้ ใช้ในการแสดงธรรมเทศนา
ดาษดา อ่านว่า ดาด-สะ-ดา
ดาษดื่น อ่านว่า ดาด-ดื่น
ดุลพินิจ อ่านว่า ดุล-ละ-พิ-นิจ
ดุลภาค อ่านว่า ดุน-ละ-พาก
ดุลยพินิจ อ่านว่า ดุน-ละ-ยะ-พิ-นิด, ดุน-ยะ-พิ-นิด

ดุลยภาพ อ่านว่า ดุน-ละ-ยะ-พาบ, ดุน-ยะ-พาบ
ดูกร อ่านว่า ดู-กะ-ระ, ดู-กอน
เดียรดาษ อ่านว่า เดีย-ระ-ดาด

** ต **
ตกใจ อ่านว่า ตก-ไจ **
ตนุ(ชื่อเต่า) อ่านว่า ตะ-หนุ
ตรัสรู้ อ่านว่า ตรัด-สะ-รู้
ตรีโกณมิติ อ่านว่า ตรี-โกน-มิ-ติ
ตุ๊กตา อ่านว่า ตุ๊ก-กะ-ตา
ไตรสรณคมน์ อ่านว่า ไตร-สะ-ระ-นะ-คม

** ถ **
ถาวรวัตถุ อ่านว่า ถา-วอ-ระ-วัด-ถุ, ถา-วอน-วัด-ถุ
เถลิงถวัลยราชสมบัติ อ่านว่า ถะ-เหลิง-ถะ-หวัน-ละ-ยะ-ราด-ชะ-สม-บัด
แถง อ่านว่า ถะ-แหง

** ท **
ทรมาทรกรรม อ่านว่า ทอ-ระ-มา-ทอ-ระ-กำ
ทระนง อ่านว่า ทอ-ระ-นง
ทรัพยสิทธิ อ่านว่า ซับ-พะ-ยะ-สิด
ทศนิยม อ่านว่า ทด-สะ-นิ-ยม
ทัณฑกรรม อ่านว่า ทัน-ดะ-กำ
ทัณฑฆาต อ่านว่า ทัน-ทะ-คาด

ทัณฑสถาน อ่านว่า ทัน-ทะ-สะ-ถาน
ทานบดี อ่านว่า ทาน-นะ-บอ-ดี
ทานบารมี อ่านว่า ทาน-นะ-บา-ระ-มี
ทานมัย อ่านว่า ทาน-นะ-ไม
ทานศีล อ่านว่า ทาน-สีน
ทารุณกรรม อ่านว่า ทา-รุน-นะ-กำ

ทาสกรรมกร อ่านว่า ทาด-สะ-กำ-มะ-กอน
ทาสปัญญา อ่านว่า ทาด-สะ-ปัน-ยา
ทิฐิ อ่านว่า ทิด-ถิ
ทิวทัศน์ อ่านว่า ทิว-ทัด
ทุกขเวทนา อ่านว่า ทุก-ขะ-เว-ทะ-นา
ทุกรกิริยา อ่านว่า ทุก-กะ-ระ-กิ-ริ-ยา

ทุคติ อ่านว่า ทุก-คะ-ติ
ทุจริต อ่านว่า ทุด-จะ-หริด
ทุนทรัพย์ อ่านว่า ทุน-ซับ, ทุน-นะ-ซับ
ทุพภิกขภัย อ่านว่า ทุบ-พิก-ขะ-ไพ
ทุพโภชนาการ อ่านว่า ทุบ-โพ-ชะ-นา-กาน, ทุบ-โพด-ชะ-นา-กาน
ทุโภชนาการ อ่านว่า ทุ-โพ-ชะ-นา-กาน, ทุ-โพด-ชะ-นา-กาน

ทูลเกล้าฯ อ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม
เทวนาครี อ่านว่า เท-วะ-นา-คะ-รี
เทศนา อ่านว่า เทด-สะ-หนา
   ถ้าอ่านว่า เท-สะ-นา เมื่อนำหน้าศัพท์สมาสอื่น เช่น เทศนาวิธี
โทมนัส อ่านว่า โทม-มะ-นัด
โทรมนัส อ่านว่า โซม-มะ-นัด

โทษทัณฑ์ อ่านว่า โทด-ทัน
โทสจริต อ่านว่า โท-สะ-จะ-หริด

** ธ **
ธนบัตร อ่านว่า ทะ-นะ-บัด
ธรรมาสน์ อ่านว่า ทำ-มาด
ธารกำนัล อ่านว่า ทา-ระ-กำ-นัน

* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น