18 ส.ค. 2554

เฉลยใบงาน-วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่งคง ม.ปลาย

ใบงานวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่งคง ระดับม.ปลาย

ใบงานที่ 1 บทที่ 1
1. การพัฒนาอาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพที่มีการพัฒนาสินค้า
    หรือผลิตภัณฑ์ให้ครงกับความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา
    โดยมีส่วนครองตลาดได้ตามความต้องการของผู้ผลิต แสดงถึง
    ความมั่นคงในอาชีพ
2. ผู้ประกอบการต้องมีสิ่งใดในการดูแน้วโน้มของการตลาด ฯลฯ
    วิสัยทัศน์ (มีขยายความเพิ่มเติมหาอ่านได้ในบทความ ก่อนหน้านี้)
3. ผู้ประกอบอาชีพได้แก่บุคคลประเภทใดบ้าง
    เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการ ทีมงาน

4. ปัจจัยการผลิต ได้แก่อะไรบ้าง
    เงินทุน วัตถุดิบ แรงงาน สถานที่
5. ศักยภาพของธุรกิจ หมายถึงอะไร
    ธุรกิจที่ทุกบุคคลที่มีความสามารถพัฒนาสินค้านั้นๆ
    ให้อยู่ในตลาดได้อย่างมั่นคง
6. ศักยภาพในธุรกิจ (เปลี่ยนป็น อาชีพ) หมายถึงอะไร
    ภาวะแฝงหรืออำนาจแฝงที่มีอยู่ในปัจจัยดำเนินการอาชีพได้แก่
    ทุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และระบบการจัดการนำมาจัดการให้
    ตรงกับองค์ประกอบความมั่นคงในอาชีพ
7. ถ้านักศึกษาเปิดร้านขายอาหารเล็กๆ จงตอบคำถาม
    ไม่มีคำตอบให้ครับ

* * * *

ใบงานที่ 2 บทที่ 2
1. การทำธุรกิจในทุกระดับ ต้องมีสิ่งใดบ้างในการทำธุรกิจ
   ต้องมีทิศทางให้มองเห็นความสำเร็จ, ภาระงาน, กลยุทธ์
2. การเขียนพันธกิจคือ อะไร
    เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการเขียนวิสัยทัศน์ว่า
    เรามีภารกิจที่สำคัญ อะไรบ้าง
3. พันธกิจจะสำเร็จตามวิสัยทัศน์ต้องคำนึงถึงภาระด้านใดบ้าง
    ทุนดำเนินการ, ลูกค้า, ผลผลิต, การเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
4. การเขียนพันธกิจมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
    ทำอะไร, ทำไมต้องทำ, ทำอย่างไร
5. องค์ประกอบด้านการควบคุมเชิงกลนยุทธ์ได้แก่อะไรบ้าง
    เป้าหมายกลยุทธ์, ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ, ปัจจัยนำเข้าดำเนินงาน,
    กิจกรรม/โครงการที่ต้องทำ

6. การตลาดมีความสำคัญ อย่างไร
   การตลาดมีความสำคัญมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายสุดท้าย
   ของการดำเนินธุรกิจ

* * * * *

ใบงานที่ 3 บทที่ 3

1. คุณภาพ ถูกกำหนดขึ้นจากสิ่งใด
    ตามการใช้งานหรือตามความต้องการใช้งาน
    หรือตามความคาดหวังของผู้กำหนด
2. ประเภทของคุณภาพ ได้แก่อะไรบ้าง (สรุปพอเข้าใจ)
    คุณภาพตามหน้าที่, คุณภาพตามลักษณะภายนอก
3. การกำหนดคุณภาพมีขั้นตอนอย่างไร
   1. การศึกษาความต้องการของผู้ใช้สินค้า
   2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
   3. จัดระบบการผลิตและควบคุมระบบการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
4. การบริการ หมายถึง อะไร (สรุปพอเข้าใจ)
   การให้ความช่วยเหลือหรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น
5. ตัวบ่งชี้คุณภาพของการบริการ ได้แก่ อะไรบ้าง (หัวข้อ)
    สามารถจับต้องได้, น่าเชื่อถือ, มีความรู้, มีความรับผิดชอบ, มีจิตใจงาม

6. ทุนหมายถึง อะไร และแบ่งเป็นกี่ประเภท
    เงินลงทุนในการดำเนินงานธุรกิจแบ่ง 2 ประเภท คือ
    1. ทุนคงที่
    2. ทุนหมุนเวียน  

7. ทุนคงที่ คือ อะไร
    การที่ผู้ประกอบการการจัดหาทุน เพื่อใช้ในการจัดหา
    สินทรัพย์ถาวร เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ อาคาร
8. ทุนหมุนเวียน คือ อะไร
    การที่ผู้ประกอบการการจัดหาทุน เพื่อใช้ในการจัดหา
    สินทรัพย์หมุนเวียน เช่น วัตถุดิบ, วัสดุสิ้นเปลื้อง, ค่าแรงงาน
9. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือว่าเป็นทุน ได้แก่ อะไรบ้าง
    ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

* * * * *
ใบงานที่ 4 บทที่ 4
1. การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก หมายถึง
    การกำหนดวิธีการหรือแนวทางในการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ
    ขององค์กรเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่กำหนด
2. ความต้องการด้านร่างการคือ อะไร
    ความหิว, การนอน, การพักผ่อน, ความอบอุ่น
3. ความต้องการด้านจิตใจคือ อะไร
    ความปลดอภัย, ความรัก, การยอมรับ, ความพอใจ
4. การวางตำแหน่งสินค้า คือ อะไร
    การนำผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ออกขายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
5. การลดต้นทุน คือ อะไร
    การนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมือนเดิมแต่ต้นทุนต่ำลง

6. ภาวะยากจน คือ อะไร
   ภาวะที่รายได้ไม่พอเพียงต่อกสนใช้จ่ายเพื่อดำรงชีวิตครอบครัว
7. ความมั่นคงของอาชีพขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง
    การลดความเสี่ยงในการผลิต, ความมุ่งมั่นพัฒนาอาชีพ,
    การยึกหลักคุณธรรม

* * * *

ใบงานที่ 5 บทที่ 5
1. การกำกับดูแลการขยายอาชีพเป็นอย่างไร
    กิจกรรมของผู้ประกอบการที่จะต้องมีระบบสารสนเทศให้มองเห็น
    ความเห็นความก้าวหน้าความสำเร็จของงานในแต่ละภารกิจว่าไปถึงไหน
2. กิจกรรม การควบคุมตรวจสอบได้แก่ กิจกรรมอะไรบ้าง
    การควบคุม, การตรวจสอบ, การประเมิน, การรายงานผล
3. การเขียนโครงการ การเขียนสภาวะแวดล้อมอาชีพ ได้แก่อะไรบ้าง
   1. สภาพที่ดิน สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ
   2. ผลิตผลอะไรที่เหมาะสมในการผลิต
   3. ลักษณะคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ
   4. ลูกค้าเป็นใคร อย่างไร
   5. ขายให้กับใคร ส่วนแบ่งการตลาดเป็นอย่างไร
   6. จะสามารถเข้าไปยึดตลาด ส่วนแบ่งตลาดได้ร้อยละเท่าไร

4. การเขียนวัตถุประสงค์โครงการ คืออะไร
    ข้อความที่ขยายเป้าหมายโครงการให้มองเห็นภาระงานที่ต้องทำให้สำเร็จ
5. การเขียนผลได้ของโครงการ คืออะไร
    การเขียนสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องจากโครงการอย่างมีเหตุผล

6. การเขียนงบประมาณดำเนินการ คืออะไร
   การนำกิจกรรมขั้นตอนดำเนินการมาวิเคราะห์รายละเอียด
   ของรายจ่ายแล้วจัดทำเอกสารบรรจุในโครงการ

* * * * *
ขอให้ติดตามอ่านข้อมูลเกี่ยวกับวิชานี้เพิ่มเติมที่เว็บของศรช.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น