16 ส.ค. 2554

เฉลยใบงาน-ศิลปศึกษา ม.ต้น

ใบงาน วิชาศิลปศึกษา ระดับม.ต้น


ใบงานที่ 1
1. จุด และ เส้น หมายถึง อะไร
    จุด หมายถึง องค์ประกอบที่เล็กที่สุด จุดเป็นสิ่งบอกตำแหน่งและทิศทาง
    เส้น หมายถึง จุดหลายๆจุดที่เรียงชิดต่อกันเป็นเส้นยาว
2. จงบอกถึงอารมณ์ของเส้นต่างๆต่อไปนี้
   เส้นตรงแนวตั้ง ให้ความรู้สึกแข็งแรง สูงเด่น
   เส้นตรงแนวนอน สงบ ราบเรียบ กว้างขวาง
   เส้นตรงแนวเฉียง ไม่ปลอดภัย การล้ม ไม่หยุดนิ่ง
   เส้นโค้ง อ่อนโยนนุ่มนวล
3. แม่สีมีชนิดอะไรบ้าง(ให้อธิบายมาพอเข้าใจ)
    2. ชนิด
  แม่สีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วปริซึม
  มี 7 สี คือ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง
  แม่สีของวัตถุ เป็นสีที่ได้จากธรรมชาติ และการสังเคราะห์
  โดยกระบวนการทางเคมีมี 3 สี คือ แดง เหลือง น้ำเงิน

4. สีกลางคืออะไร (พร้อมยกตัวอย่างประกอบ)
   สีที่เข้าได้กับทุกสี สีกลางในวงจรสี มี 2 สี คือ สีน้ำตาลกับสีเทา
5. จงบอกความรู้สึกของสีต่างๆต่อไปนี้
   สีแดง ร้อน รุนแรง กระตุ้น ท้าทาย
   สีเขียวแก่ เศร้าใจ แก่ชรา
   สีฟ้า ปลอดโปร่ง โล่ง กว้าง เบา สะอาด
6. แสงและเงา หมายถึง แสงที่มากระทบกับพื้นผิวที่มีสีอ่อนแก่
    และพื้นผิวสูงต่ำ ฯ ทำให้ปรากฏแสงและเงาที่ต่างกัน

* * * * *

ใบงานที่ 2 (บทที่1 เรื่องที่2)
1. จงยกตัวอย่างของทัศนศิลป์ไทย
    จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม
2. บอกสาเหตุว่าทำไมศิลปะของไทยจึงถูกลืมไป 4 ข้อ
    (คิดเอง)3. จิตรกรรมไทยมีลักษณะทั่วไปอย่างไร(ให้อธิบายมาพอเข้าใจ)
    มักเป็น 2 มิติ ไม่มีแสงและเงา สีพื้นจะเป็นสีเรียบๆ
    ไม่ฉูดฉาด(สีดำ สีน้ำตาล สีเขียว) มักเป็นโค้งฯ
4. ประติมากรรมไทยโดยภาพรวม มีกี่ประเภท พร้อมยกตัวอย่าง
    3 ประเภท ประติมากรรมรูปเคารพ ประติมากรรมตกแต่ง
    ประติมากรรมเพื่อประโยชน์ใช้สอย
5. ผลงานประติมากรรมไทยมีกี่ประเภท พร้อมยกตัวอย่าง
    4. ประเภท คือ
    1. ประติมากรรมไทยที่เกิดจากความเชื่อความศรัทธา เช่นพระพุทธรูป
    2. ประติมากรรมพวกเครื่องใช้ในชีวิต เช่น โอ่ง หม้อ ไห
    3. ประติมากรรมพวกของเล่น เช่น ตุ๊กตาดินปั้น ปลาตะเพียนสาน
    4. ประติมากรรมเครื่องประดับตกแต่ง เช่น กระถางต้นไม้

6. สถาปัตยกรรมไทย มีกี่ประเภท พร้อมยกตัวอย่าง
    2. ประเภทคือ สถาปัตยกรรมที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
    และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
7. โบสถ์ และวิหาร หมายถึง อะไร และมีวิธีการจำแนกอย่างไร
    ต้องมีใบเสมาล้อมรอบตัวอาคารจึงเรียกว่า โบสถ์

* * * * *

 
ใบงานที่ 3
1. ลักษณะเด่นของความงามมีอะไรบ้าง
   1. ความงามเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นในใจของมนุษย์
   2. ความงามทำให้เราเกิดความเพลิดเพลิน หลงใหล
   3. สิ่งสิ่งหนึ่งเป็นได้ทั้งสิ่งที่สวยงามและไม่งาม (ขึ้นกับมุมมอง)
   4. ไม่สามารถวัดค่าความงามได้
   5. ความงามของสิ่งที่มนุยษ์สร้างขึ้น เป็นผลมาจากความคิด
       ทักษะฝีมือหรือภูมิปัญญา

2. กระบวนการรับรู้คุณค่าทางศิลปะ มีอะไรบ้าง
   1. สิ่งสุนทรีย์ หมายถึง งานทัศนศิลป์ของศิลปินที่สร้างอย่างจริงจัง
       มีการพัฒนางานตามลำดับ
   2. อารมณ์ร่วม หมายถึง สิ่งสุนทรีย์นั้นมีความงามของเนื้อหาเรื่องราว
       ที่ทำให้ผู้ดูสนใจ
   3. กำหนดจิต เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากอารมณ์ร่วม ถ้ามีการกำหนดจิต
       ให้ออกจากอารมณ์ร่วม แล้วมองดูแต่ละจุดของผลงานทำให้เราได้
       รสชาติของความงานนั้นที่แปลกออกไป

3. องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์มีอะไรบ้าง ให้เขียนมาเป็นข้อๆ
    1. เป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์
    2. เป็นการดำเนินการเพื่อทำให้ได้ในสิ่งที่แปลกใหม่
    3. เป็นความคิดระดับสูง
    4. เป็นความสามารถที่สติปัญญาแบบหนึ่ง
4. ความคิดสร้างสรรค์คือ กระบวนการคิดของสมอง ซึ่งมีความสามารถ
    ในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม
5. ยกตัวอย่างวิธีการสอยของครูเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มา 6 วิธี
    (ตอบเฉพาะหัวข้อ)
    การสอน, การพิจารณาลักษณะ, การเปรียบเทียบอปุมาอปุไมย,
    การบอกสิ่งคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง, การใช้คำถามยั่วยุฯ,
    การเปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ
6. ให้อธิบายการใช้สีในห้องต่างๆ ต่อไปนี้,
     ห้องรับแขก ควรใช้สีอบอุ่น เช่น สีครีม, สีส้มอ่อน
     ห้องนอน ควรใช้สีที่สบายตา อบอุ่น นุ่มนวล

7. ศิลปะไทยมีลักษณะเด่นอย่างไร บอกมา 4 ข้อ
   1. เป็นลักษณะของชาติไทย
   2. แสดงถึงความงามที่สืบทอดมายาวนาน
   3. แสดงถึงลักษณะนิสัยที่อ่อนหวานของคนไทย
   4. แสดงถึงความประณีตอ่อนหวาน

8. ยกตัวอย่างสถาปัตยกรรมในสมัยทวาราวดี, สมัยศรีวิชัย, สมัยลพบุรี
    สมัยทวาราวดี เช่นสถูปลักษณะเนินดิน
    สมัยศรีวิชัย สถูปพระบรมธาตุไชยา, สถูปวัดมหาธาตุ
    สมัยลพบุรี ปรางค์สามยอดลพบุรี

ใบงานที่ 4
1. เครื่องดนตรีไทยแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
    4 ประเภท ดีด สี ตี เป่า
2. การเล่นดนตรีไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยามีข้อห้ามอะไร
    ห้ามร้องเพลงเรือ เป่าขลุย เป่าปี่ สีซอ ดีดกระจับปี่ ดีดจะเข้
    ตีโทนทัน ในเขตพระราชทาน
3. หลวงประดิษฐไพเราะมีบทบาทสำคัญอย่างไรในวงการดนตรีไทย
    หลวงประดิษฐไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) มีบทบาทสำคัญคือ
    1. ตั้งวงปี่พาทย์มอญ
    2. ประดิษฐ์อังกะลุงแบบของไทย
    3. มีการนำเครื่องดนตรีของชาติอื่นมาเล่นประสมกับดนตรีไทย เช่น ขิมของจีน
    4. เป็นผู้ประพันธ์เพลงไทย เช่น แสนคำนึง, นกเขาขะแมร์

4. วงดนตรีเครื่องสายมีกี่ประเภทและมีเครื่องดนตรีอะไรบ้าง
    4 ประเภท
    1. วงเครื่องสายไทยเครื่องเดี่ยว มีเครื่องสายอย่างละชิ้น
    2. วงเครื่องสายไทยเครื่องคู่ มีเครื่องสายอย่างละ 2 ชิ้น
    3. วงเครื่องสายผสม มีการเครื่องสายของประเทศอื่นมร่วมกัน
    4. วงเครื่องสายปี่ชวา วงเครื่องสายไทยเล่นผสมกับวงกลองแขก

5. ซอด้วงและซออู้มีเสียงอย่างไร
    ซอด้วง มีเสียงแหลม ก้องกังวาน
    ซออู้ มีเสียงของซออู้มีระดับต่ำ
    ซออู้ทำหน้าที่ดำเนินทำนองและหยอกล้อทำนองกับซอด้วง
6. วงมโหรีมีกี่แบบ อะไรบ้าง (โดยหัวข้อ)
    4 แบบ วงมโหรีเครื่องสี่ วงมโหรีเครื่องหก วงมโหรีเครื่องเดี่ยว วงมโหรีเครื่องคู่
7. วงปี่พาทย์กี่แบบ อะไรบ้าง (โดยหัวข้อ)
    5 แบบ วงปี่พาทย์เครื่องห้า วงปี่พาทย์เครื่องคู่ วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่,
    วงปี่พาทย์นางหงส์, วงปี่พาทย์มอญ
8. ในงานอวมงคล เราใช้วงดนตรีใด ในการเล่น
    วงปี่พาทย์นางหงส์ วงปี่พาทย์มอญ

* * * * *

ใบงานที่ 5

1. นาฏศิลป์ หมายถึง ศิลปะการร้องรำทำเพลง
2. เอกลักษณ์สำคัญของนาฏศิลป์ไทยมีอะไรบ้าง
     มีท่ารำที่อ่อนช้อย, เครื่องแต่งกายที่แตกต่างจะชาติอื่น,
     มีเครื่องประกอบจังหวะในการแสดง, ถ้ามีคำร้องประกอบส่วนมาก
     จะใช้กลอนแปด
3. โขนมีกี่ประเภทอะไรบ้าง (สรุปมาพอเข้าใจ)
     5 ประเภทโขนกลางแปลง, โขนโรงนอกหรือโขนนั่งราว, โขนโรงใน,
     โขนหน้าจอ, โขนฉาก
4. ละครไทยกี่ประเภทอะไรบ้าง (สรุปมาพอเข้าใจ)
    3 ประเภท ละครรำ, ละครร้อง, ละครพูด
5. อธิบายความหมายของคำต่อไปนี้
    หมวดกิริศัพท์ คำศัพท์ที่ใช้ในการปฏิบัติอากัปกิริยา
    ศัพท์เสื่อม คำศัพท์ที่ใช้เรียกท่ารำที่ไม่ถูกระดับมาตรฐาน เพื่อให้ผู้รำรู้ตัวและต้องแก้ไข
    เดินมือ อาการเคลื่อนไหวของแขนและมือในการเชื่อมท่า
    ยืนเครื่อง แต่งเครื่องละครรำครบเครื่อง
    ภาษาท่า การแสดงกริยาท่าทางเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูด
6. นักศึกษามีแนวทางอย่างไรที่จะช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะของเรา
    (บอกมา 4 ข้อ)  (คิดเอง)

* * * * *

 

5 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ3 ธันวาคม 2555 00:26

  ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ25 มิถุนายน 2556 18:43

   สถาปัตรกรรมเกี่ยวข้องกับอะไร

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ20 กรกฎาคม 2556 05:53

   ขอบคุณคับ
   มีเฟชไหมกดไลให้เลย

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ2 กรกฎาคม 2556 21:46

  ขอขอบพระคุณท่านมากขอให้รวยลูกหลานเรียนเก่นนะคะ

  ตอบลบ
 3. ขอขอบพระคุณท่านมากๆนะคะ

  ตอบลบ