19 ส.ค. 2554

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง-02

ตามต่อตอนที่ 2 กันเลย
1. พระพุทธองค์มีทรงความเห็นอย่างไรกับหลักธรรมของพระองค์

    ทรงเห็นว่าพระธรรมของพระองค์ยากต่อคนทั่วไปที่จะเข้าใจ
    และปฏิบัติได้ พระองค์จึงทรงพิจารณาว่า บุคคลในโลกนี้มีหลาย
   จำพวกเหมือน บัว 4 เหล่า
2. บัว 4 เหล่า หมายถึงอะไร
    พระพุทธองค์ทรงแบ่งกลุ่มคนตามสติปัญญา เป็น 4 กลุ่มคือ
    1. อุคคฏิตัญญู พวกที่มีสติปัญญาดีสามารถรู้ และเข้าใจในเวลาสั่น
       เหมือนดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ เมื่อถูกแสงอาทิตย์ก็จะบานทันที
    2. วิปจิตัญญู พวกที่มีสติปัญญาปานกลาง เมื่อได้ฟังธรรมแล้ว
        พิจารณาตามและได้รับกาฝึกฝนเพิ่มเติม จะสามารถรู้และ
       เข้าใจได้ในเวลาอันไม่ช้า
       เหมือนดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำซึ่งจะบานในวันถัดไป
    3. เนยยะ พวกที่มีสติปัญญาน้อย เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตาม
        และได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มอยู่เสมอ ในที่สุดก็สามารถรู้และเข้าใจได้
        เหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ ซึ่งจะค่อยๆ โผล่ขึ้นเบ่งบานได้ในวันหนึ่ง
    4. ปทปรมะ พวกที่ไร้สติปัญญา มีมิจฉาทิฏฐิ แม้ได้ฟังธรรมก็ไม่อาจ
        เข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้
        เหมือนดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม ไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นพ้นน้ำ

3. หลังจากที่พระพุทธองค์ ได้ตรัสรู้แล้วทรงไปหาใคร
     พระองค์ทรงระลึกถึงพระอาจารย์ คือ อาฬารดาบสและอุทกดาบส
     แต่ทั้งสองท่านเสียชีวิตแล้ว พระองค์จึงทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์
     ทั้ง 5 ที่เคยมาเฝ้ารับใช้ จึงได้เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ที่
     ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
4. ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน พระองค์ทรงทำอะไร
   พระองค์ทรงแสดงธรรมคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (สูตรของการหมุนวง
   ล้อแห่งพระธรรมให้เป็นไป) ซึ่งถือเป็นการแสดงพระธรรมเทศนา
   ครั้งแรก ในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา
5. ใครที่เป็นคนแรกที่เข้าใจธรรมะของพระพุทธองค์
     พระโกณฑัญญะได้ธรรมจักษุ คือดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรก
     และขอบวชเป็นพระสาวกองค์แรกโดยที่พระพุทธเจ้าบวชให้ว่า
    "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" และ ได้สมญาว่า อัญญาโกณฑัญญะ

6. "ติสรณคมนูปสัมปทา" หมายถึง อะไร
    การปฏิญาณตนเป็นผู้ถึงพระรัตนตรัย
7. พระรัตนตรัย ประกอบด้วยอะไรบ้าง
    พระพุทธ พระธรรม พระองค์
8. พระพุทธองค์ โปรดสัตว์และแสดงพระธรรมเทศนากี่ปี
    45 พรรษา
9. พระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานที่ใด
    ใต้ต้นสาละ ณ สาลวโนทยาน ของเหล่ามัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา
    แคว้นมัลละ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 รวมพระชนม์ 80 พรรษา
10. ใครเป็นสาวกองค์สุดท้ายที่ขออุปสมบท (ขอบวช)กับพระองค์
     พระสุภัททะปริพาชก
11. พระองค์มอบหมายให้ใครเป็นประมุขในหมู่สงฆ์
      พระองค์มิได้มอบหมายให้ใครเป็นประมุขในหมู่สงฆ์ แต่ให้
      พระธรรมวินัยที่ทรงแสดงไว้เป็นสิ่งแทนพระองค์ โดยกล่าวบอกกับ
      พระอานนท์ว่า "ดูก่อนอานนท์ ธรรมและวินัยอันที่เราแสดงแล้ว
      บัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของเธอ
      ทั้งหลาย เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว"
12. ปัจฉิมโอวาท(คำพูดสุดท้าย) ของพระพุทธองค์ มีว่าอย่างไร
      "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราขอบอกเธอทั้งหลาย สังขารทั้งปวงมี
      ความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา พวกเธอจึงทำประโยชน์ตนเอง
      และประโยชน์ของผู้อื่นให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด"
13. พุทธศักราช เริ่มนับจากวันใด
      นับจากวันที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
14. พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน มีพระนามว่าอย่างไร
      พระโคตม (พระ- โค-ตะ-มะ) หรือ พระโคดม (พระ- โค-ดม)
15. พระอัครสาวก แปลว่า อะไร
      พระอัครสาวก แปลว่า สาวกผู้เลิศ, สาวกผู้ยอดเยี่ยม
16. พระอัครสาวกของพระพุทธโคดมคือ ใคร
      พระสารีบุตร (อัครสาวกเบื้องขวา) เอตทัคคะทางมีปัญญามาก
      ท่านช่วยงานพระพุทธองค์ เหมือนเป็นฝ่ายวิชาการ
      พระมหาโมคคัลลานะ (อัครสาวกเบื้องซ้าย) เป็นเอตทัคคะ
      ในทางมีฤทธิ์ ท่านช่วยงานพระพุทธองค์ เหมือนเป็นฝ่ายปกครอง
17. สาวกที่สำคัญองค์อื่นมีใครอีกบ้าง
      สาวกที่สำคัญองค์มีมากมาย แต่ที่เราคุ้นเคยองค์อื่นเช่น
      พระอานนท์ (ลูกผู้น้องของเจ้าชายสิทธัตถะ) ผู้ทรงเป็นพหูสูต
      เป็นผู้ที่จำคำสอนของพระองค์ได้ทั้งหมด ท่านช่วยงานพระพุทธองค์
      เหมือนเป็น เลขาของพระพุทธเจ้า
      พระสีวลี เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทาง ผู้มีลาภมาก
18. ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประเภทใด

      ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม คือ ไม่เชื่อและนับถือ
     ในพระเจ้า แต่เชื่อและศรัธทาในศักยภาพและสติปัญญาของตนเอง
19. สังเวชนียสถาน เกี่ยวข้องกับพุทธเจ้าอย่างไร
      สังเวชนียสถาน (อ่านว่า สัง-เว-ชะ-นี-ยะ-สะ-ถาน) แปลว่า
      สถานที่อันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช เป็นคำที่ใช้เรียกสถานที่
      เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ
      สังเวชนียสถาน หมายถึงสถานที่ที่ทำให้เกิดความรู้สึกระลึกถึง
      พระพุทธเจ้าทำให้เกิดความแช่มชื่น เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำความดี
20. สังเวชนียสถาน มีที่ใดบ้าง
      สังเวชนียสถาน มี 4 แห่ง คือ
      1. สถานที่ประสูติ (ลุมพีนีวัน)
      2. สถานที่ตรัสรู้ (พุทธคยา)
      3. สถานที่แสดงปฐมเทศนา
      4. สถานที่ปรินิพพาน

** โปรดติดตามต่อตอนไป **

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น