4 ส.ค. 2554

ภาษาอังกฤษมต้น-06

มาดูกันต่อกับภาษาอังกฤษม. ต้น
หน้า 39
At the Tour Agent (ที่บริษัททัวร์)
A : Good afternoon! Could I do anything for you, sir?
เอ : สวัสสี(ตอนบ่าย)ครับ.. มีอะไรที่จะให้เรารับใช้ครับ?

B : I’d like to book three round – trip tickets to Songkhla
      on Sunday evening at 7 o’clock. Are seats still available?
บี : ผมต้องการจองตั๋วแบบไป-กลับสงขลา 3 ใบของวันอาทิตย์ 7 โมงเย็น?
      ยังมีที่นั่งเหลืออยู่(ว่างอยู่)หรือเปล่าครับ?

A : Wait a few minutes, please. I might check first.
เอ : กรุณาขอสักครู่ครับ. ผมขอตรวจสอบดูก่อน

B : All right.
บี : ได้...

A : Oh! Sorry, there are only two seats left. But there are still
       a few seats available for 9 o’clock flight. What would you like?
เอ : ต้องขอโทษครับ..มีที่นั่งเหลืออยู่แค่ 2 ที่ แต่มีที่นั่งอีก 2-3 ที่ว่างอยู่
       สำหรับเที่ยว 9 โมง คุณต้องการไหมครับ?

B : I have to do some important things before nine o’clock.
     May I book those two seats and register stand – by list for
     another one?
บี : ผมมีเรื่องสำคัญต้องไปทำก่อน 9 โมง อย่างนี้ผมขอจอง 2 ที่นั่ง
      แล้วอีกหนึ่งที่ขอลงทะเบียนสำลองไว้ก่อนได้หรือเปล่า?

A : It depends on your consideration.
เอ : มันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคุณครับ

B : Then I’d like to take two round trip tickets. How much should I have to pay?
บี : อย่างนั้นผมซื้อตั๋วแบบไป-กลับ 2 ใบ? ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ?

A : One thousand and five hundred Baht, airport tax and insurance fee included.
เอ : 1500 บาท ครับ รวมภาษีสนามบินกับค่าเบี้ยประกันแล้ว

อธิบายเสริม
ในบทสนทนานี้มีคำศัพท์ที่น่าสนใจ เช่น
   * book ปกติเป็นคำนาม แต่ในที่เป็นคำกริยา แปลว่า จองตั๋ว, จองที่ห้อง
   * round – trip ticket = ตั้วเดินทางแบบไป-กลับ
   * one-way ticket = ตั้วเดินทางแบบไปอย่างเดียว
   * a few = 2 – 3 ใช้บอกจำนวน
*******

หน้า 46
At the Post office (ที่ทำการไปรษณีย์)
Clerk : Hello. May I help you?
เสมียน : สวัสดีครับ มีอะไรที่ให้ผมช่วยครับ?

Somsri : Hello! I’d like to send this package to Thailand.
สมศรี : ฉันอยากจะส่งพัสดุของนี้ไปประเทศไทย

Clerk : Sure. Would you rather send it by air or ground?
เสมียน : ได้ครับ คุณต้องการส่งมันไปทางอากาศหรือภาคพื้นดินครับ?

Somsri : What is the difference?
สมศรี : แล้ว....ต่างกันอย่างไรค่ะ?

Clerk : It takes up to 60 days to deliver it if it is sent
            by ground and about 2 weeks by air.
เสมียน : มันจะใช้เวลาถึง 60 วันที่จะส่งมันถ้ามันถูกส่ง
            ทางภาคพื้นดิน แต่ประมาณ 2 สัปดาห์ทางอากาศ

Somsri : Oh, I’d prefer to get it there as soon as possible.
สมศรี : โอ้... ฉันอยากจะส่งมันไปที่นั่นเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

Clerk : Would you like to insure the package?
             You can get some money back in case your package gets lost.
เสมียน : คุณต้องการทำประกันพัสดุด้วยหรือเปล่าครับ?
                คุณจะได้เงินคืนในกรณีที่พัสดุสูญหาย

Somsri : Oh, yes, certainly.
สมศรี : โอ้...แน่นอน

Clerk : Let’s weigh it now. It’s 20 pounds.
เสมียน : ขอชั่งน้ำหนักก่อนนะครับ มันหนัก 20 ปอนด์

Somsri : 20…. When I weighted it at home it was only 9.2 kilograms.
สมศรี : 20... ตอนที่ฉันชั่งมาจากที่บ้านมันหนักแค่ 9.2 กิโลกรัมเอง

Clerk : Right, 1 pound is 0.46 kilograms.
เสมียน : ถูกครับ 1 ปอนด์เท่ากับ 0. 46 กิโลกรัม

Somsri : O.K. How much do I have to pay?
สมศรี : ตกลง ฉันต้องจ่ายเงินเท่าไหร์คะ?

อธิบายเสริม
   1. I’d like to ย่อมาจาก I would like to + คำกริยาช่องที่ 1
   2. คำว่า it ในบทสนทานานี้ทุกตัว หมายถึง package
ยกเว้น ในประโยค It takes up to 60 days....

* * * * *

1 ความคิดเห็น: