15 ส.ค. 2554

เฉลยใบงาน-ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

ใบงานวิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ต้น-ม.ปลาย


ใบงานที่ 1
1. ศาสนาที่รัฐบาลที่ให้การอุปถัมภ์มีกี่ศาสนา อะไรบ้าง
     พุทธ, คริสต์, อิสลาม, ฮินดู, ซิกซ์
2. ให้อธิบายคำต่อไปนี้
     * ศาสดา ผู้ที่ค้นพบศาสนาและเผยแพร่คำสั่งสอน
     * ศาสนธรรม คำสั่งสอนของแต่ละศาสนา
     * ศาสนสถาน สถานที่อยู่อาศัยของนักบวช
3. ให้เขียนประวัติของพระพุทธเจ้าโดยสรุป
    (รอก่อนครับ)
4. วันวิสาขบูชาตรงกับวันใด และมีความสำคัญอย่างไร
    15 ค่ำเดือน 6 (เดือนวิสาขะ) เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ,
    ตรัสรู้และปรินิพพาน

5. วันมาฆบูชาตรงกับวันใด และมีความสำคัญอย่างไร
    วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 "วันมาฆบูชา" เป็นวันที่ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้า
    ทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์แก่มหาสังฆสันนิบาตในมณฑล
    วัดเวฬุวันมหาวิหาร ซึ่งในวันนั้นมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการคือ
   1. พระสงฆ์ 1,250 รูปกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน
      โดยมิได้นัดหมาย
   2. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วย
       พระองค์เองทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา
   3. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ คือผู้ได้อภิญญา 6 ข้อ
   4. วันที่พระสงฆ์ทั้งหมดมาชุมนุมกันนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ
       (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)
  ด้วยเหตุการณ์ประจวบกับ 4 อย่าง จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
  จาตุรงคสันนิบาต

6. ปัญจวัคคีย์ ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง
    โกณฑัญญะ, วัปปะ, ภัททิยะ, มหามานะ, อัสสชิ
7. ใครเป็นผู้ริเริ่มการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และพระพุทธศาสนา
    เข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วประมาณกี่ปี
    พระเจ้าอโศกมหาราช 270 หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน
    หรือ 2554 – 270 = 2284 ปี
8. ดินแดนที่เรียกว่า สุวรรณภูมิ ครอบคลุมพื้นที่กี่ประเทศ อะไรบ้าง
    ไทย, พม่า, เวียดนาม, กัมพูชา, ลาว, มาเลเซีย
9. พระแก้วมรกตถูกอัญเชิญมาจากที่ใด ในสมัยใด
    เมืองเวียงจันทร์ สมัยกรุงธนบุรี(โดยพระเจ้าตากสินมหาราช)
10. ให้เขียนประวัติของศาสดาของศาสนาอิสลามโดยสรุป
      (รอก่อนครับ)

11. ศาสนาอิสลามในประเทศไทยมีกี่นิกาย
      ซุนหนี่, ชีอะห์
12. ให้เขียนประวัติของศาสดาของศาสนาคริสต์โดยสรุป
      (รอก่อนครับ)

13. ศาสนาคริสต์เข้ามาสู่ประเทศไทยครั้งแรกในสมัยใด เป็นนิกายใด
      และศาสนาคริสต์อยู่ในประเทศแล้วประมาณกี่ปี
      สมัยกรุงศรีอยุธยา นิกายโรมันคาทอลิก , 2554 - 2127 = 427 ปี
14. ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยมีกี่นิกายและแต่ละนิกายมีลักษณะสำคัญอย่างไร
      2 นิกาย คือ
     * นิกายโรมันคาทอลิก นับถือพระแม่มารีและนักบุญต่างๆ มีศูนย์กลาง
         ที่วาติกัน ที่กรุงโรม มีพระสันตะปาปาเป็นประมุข
     * นิกายโปรเตสแตนต์ ศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าสำคัญกว่าพิธีกรรม

* * * *

ใบงานที่ 2
1. ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู เกิดขึ้นมาแล้วประมาณกี่ปี
    2554 + 1400 = 3954 ปี
2. เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์กี่องค์และแต่ละองค์มีบทบาทอย่างไร
     พระพรหม (ผู้สร้างโลกต่างๆ), พระวิษณุ (ผู้คุมครองโลก),
     พระศิวะ(ผู้สังหารหรือทำลายโลก)
3. คัมภีร์ไตรเวท แบ่งออกเป็นกีคัมภีร์และแต่ละคัมภีร์มีความสำคัญ
    อย่างไร (ตอบโดยสรุป)
    1. คัมภีร์ฤคเวท ว่าด้วยการสวดสรรเสริญและอ้อนวอนเทพเจ้า
    2. คัมภีร์ยชุรเวท เป็นคู่มือพิธีกรรมของพราหมณ์, บอกวิธีประกอบ
        พิธีกรรมและบวงสรวง
    3. คัมภีร์สามเวท รวบรวมบทสวดมนต์ โดยนำมาจากฤคเวทเป็นส่วนมาก
    4. คัมภีร์อถรรพเวท เป็นคัมภีร์ใหม่เป็นคาถาอาคม

4. ยกตัวอย่างพิธีสำคัญทางศาสนาพราหมณ์ มา 2 พิธี
   พร้อมเขียนอธิบายมาพอเข้าใจ
   1. พระราชพิธีบรมราชาพิเษก
   2. การทำน้ำอภิเษก
   3. การพระราชพิธีจองเปรียง
   4. พระราชพิธีตรียัมปวาย
   5. พระราชพิธีจรดพระนังคัล  (รอก่อนครับ)

5. ศาสนาสำคัญที่ถือกำเนิดในทวีปเอเชียได้แก่...
    พุทธ, คริสต์, อิสลาม, ฮินดู, ซิกซ์, ยูดาห์
6. ในทวีปเอเชียศาสนาพุทธนับถือกันมากในประเทศใดบ้าง
    ไทย, วียดนาม, ลาว, กัมพูชา, พม่า, สิงค์โปร์
7. ในทวีปเอเชียศาสนาอิสลามนับถือกันมากในประเทศใดบ้าง
    มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, บรูไน

8. นิกายใหญ่ในพุทธศาสนามีกี่นิกาย แต่ละนิกายมีลักษณะเด่น
    อย่างไร (เขียนอธิบายมาพอเข้าใจ)
    1. เถรวาท เป็นพระพุทธศาสนาดั้งเดิมโดยพยายามรักษา
        พระธรรมวินัยตามแบบอย่างพระเถระ
    2. มหายาน เป็นพุทธศาสนาแบบที่ช่วยให้สัตว์ข้ามพ้นวัฏสงสารได้มาก
        ใช้คำสอนของอาจาร์เป็นหลัก เรียกว่า อาจาริยวาท
9. ศาสนาอิสลามถูกนำมาเผยแผ่ในทวีปเอเชียโดยใคร
    พ่อค้าอาหรับ
10. ศาสนาศริสต์ถูกนำมาเผยแผ่ในทวีปเอเชียโดยใคร
      มิชชันนารี

ใบงานที่ 3
1. พระไตรปิฎก หมายถึงอะไร และแบ่งออกเป็นกี่หมวดอะไรบ้าง
    หมายถึง ที่รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่ไม่ให้
    กระจัดกระจาย แบ่งเป็น 3 หมวด คือ พระวินัยปิฎก, พระสุตตันตปิฎก,
    พระอภิธรรมปิฎก

2. สิ่งที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของชาวพุทธคือสิ่งใด
    พระรัตนตรัย (พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์)
3. หลักธรรมแห่งความสำเร็จมีชื่อว่าอะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
    อิทธิบาท 4 ได้แก่ ฉันทะ, วิริยะ, จิตตะ, วิมังสา
4. ทิศ 6 เป็นหลักธรรมที่มีความสำคัญอย่างไร และพระพุทธเจ้า
    ควรถูกจัดอยู่ในทิศใด
    ทำให้คนอยู่ร่วมกันพึงพากันอย่างดีงาม , ทิศเบื้องขวา
5. หลักธรรมของคนดีมีชื่อว่าอะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
    สัปปุริสธรรม ได้แก่ ความเป็นผู้รู้จักเหตุ, ความเป็นผู้รู้จักผล,
    ความเป็นผู้รู้จักตน, ความเป็นผู้รู้จักประมาณ, ความเป็นผู้รู้จักกาล,
    ความเป็นผู้รู้จักชุมชน, ความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคล

6. การเจริญภาวนาในพุทธศาสนามีกี่แบบ และแต่ละแบบมี
    ลักษณะสำคัญอย่างไร
    2 แบบคือ สมถภาวนา คือ การทำให้จิดตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว
    ไม่ซุ้งซ่าน วิปัสสนาภาวนา คือ การทำจิตให้อยู่ในสภาพที่นิ่มนวล
    เหมาะกับการคิดใคร่ครวญ หาเหตุและผลในสภาวธรรมทั้งหลาย

7. คำว่า อิสลาม มีความหมายอย่างไร
    การสวามิภักดิ์
8. หลักคำสอนในศาสนาอิสลามมีกี่ข้ออะไรบ้าง
    6 ข้อ คือ ศรัทธาในพระเจ้า, ศรัทธาในบรรดามะลาอิกพห์(เทวทูตของพระเจ้า),
    ศรัทธาในคัมภีร์อัลกุรอาน, ศรัทธาต่อบรรดาศาสนฑูต, ศรัทธาต่อวันพิพากษาโลก,
    ศรัทธาในกฎสภาวะของพระเจ้า
9. คำว่า อัลกุรอาน หมายถึง ....
    แนวทางในการดำเนินชีวิตที่มนุษย์จะปราศจากมันไม่ได้
10. ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาแห่งความรัก เพราะเหตุใด
      พระเจ้าทรงรักมนุษย์ ทรงรักประชาชนของพระองค์

11. คำว่า ตรีเอกภพ ประกอบด้วยสิ่งใด
      พระบิดา, พระบุตร, พระจิต
12. ศาสนาคริสต์มีรากฐานมากศาสนาใด
      ยูดาย(ศาสนายิว)
13. พิธีกรรมใดเป็นพิธีกรรมแรกที่คริสตชนต้องทำและทำอย่างไร
      ศีลล้างบาปหรือการรับบัพตสมา คือ ให้บาทหลวงเทน้ำศักดิ์สิทธิ์
       บนศีรษะพร้อมเจิมหน้าผาก
14. นิกายโปรเตสแตนท์ไม่มีพิธีกรรมใด
      ศีลอภัยบาป, ศีลกำลัง, ศีลสมรส, ศีลบวช, ศีลเจิมคนไข้
15. คำว่า ธฤติ หมายถึง…
      ความพอใจ, ความกล้า การพากเพียรจนได้รับความสำเร็จ
16. ขั้นตอนของชีวิตตามหลักศาสนาพราหมณ์ ได้แก่อะไรบ้าง
      พรหมจารี (ชีวิตในการศึกษา), คฤหัสถ์(ชีวิตในการครองเรือน),
      วานปรัสถ์ (ชีวิตที่ละบ้านเข้าป่าหาความสงบ),
      สันยาสี(ชีวิตในการออกบวชหาความสุขที่แท้จริง)

17. หลักธรรมสำหรับชาวพุทธที่ทำให้สามารถอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นได้
      อย่างไรความสุข ได้แก่อะไรบ้าง
      พรหมวิหาร 4 , ฆราวาสธรรม
18. ศาสนาอิสลามที่ทำให้สามารถอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นได้ เนื่องจากหลักการใด
      หลักจริยธรรม
19. ซะกาดหมายถึงอะไร มีจุดประสงค์ใด
      ทานประจำ เพื่อการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์, เพื่อปลุกฝังให้เป็นผู้ที่มี
      จิตใจเมตตากรุณา, เพื่อลดช่องว่างระหว่างชนชั้น
20. หลักของความรักในศาสนาคริสต์หมายถึงสิ่งใด
      ความเป็นมิตรและปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
21. คำว่า ปรมาตมัน หมายถึง...
      สิ่งยิ่งใหญ่อันเป็นที่รวมของทุกสิ่งทุกอย่างในสากลโลก

ใบงานที่ 4
1. วัฒนธรรม มีความหมายอย่างไร
    ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นไว้เพื่อนำไปช่วยพัฒนา
    ชีวิตและความเป็นอยู่ในสังคม ฯ
2. วัฒนธรรมตามพรบ. แบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
    4 ประเภท คือ คติธรรม(หลักในการดำเนินชีวิต), เนติธรรม,
    วัตถุธรรม, สหธรรม(วัฒนธรรมทางสังคม)
3. สรุปลักษณะของวัฒนธรรม มาพอสังเขป
    สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง และ
    ถ่ายทอดได้ แสดงถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของมนุษย์
4. คนไทยถูกจัดกลุ่มในเผ่าพันธุ์ใด
    มองโกลอยด์
5. ยกตัวอย่างวัฒนธรรมของอิเดียที่สำคัญที่เหมือนกับ
    วัฒนธรรมไทย มา 2 อย่าง
   การถอดรองเท้าก่อนเข้าศาสนถาน, การให้เกียรติสตรีและไม่ถูกเนื้อต้องตัว

6. วัฒนธรรมการตั้งชื่อของคนไทยและจีนแตกต่างกันอย่างไร
    ชาวจีน ใช้ชื่อสกุลนำหน้าชื่อจริง
7. ยกตัวอย่างลักษณะสำคัญเกี่ยวกับการแต่งงานของวัฒนธรรมจีน
    มา 3 ข้อ
    ใช้สีแดง, พ่อแม่เป็นผู้เลือกเจ้าสาวให้ลูกชาย, มีการแจ้ซินแส
    (หมอดู)มาผูกดวง

8. วัฒนธรรมไทยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากที่ใด
    อินเดียและจีน
9. ประเภทของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมมีกี่ประเภทอะไรบ้าง
    2 อย่างคือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม, การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
10. ปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
      ปัจจัยภายในสังคม, ปัจจัยภายนอกสังคม
11. ยกตัวอย่างความสำคัญของวัฒนธรรม มา 3 ตัวอย่าง
       (รอก่อน)
12. สรุปแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี มา 4 ข้อ
      การปลูกจิตสำนึกให้เยาชน, ร่วมกันเผยแพร่, ใช้สื่อต่างๆในการถ่ายทอด, 
      ร่วมมือร่วมใจกันหวงแหนรักษา
13. ยกตัวอย่างวัฒนธรรมหรือความเชื่อในครอบครัวหรือในชุมชนของ
     นักศึกษามา 4 เรื่อง
      (ทำเอง)
14. ค่านิยมหมายถึง สิ่งที่กลุ่มสังคมกลุ่มๆเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่านิยม , น่ากระทำ
15. ทำไมค่านิยมจึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
      มีการเรียรรู้ปลูกฝังและท่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
16. ให้ยกตัวอย่างค่านิยมที่ดีมา 3 ตัวอย่าง
      การรักชาติฯ, ความเอื้อเฟื้อ, ความกตัญญู, ความซื่อสัตย์
17. ให้ยกตัวอย่างค่านิยมที่ไม่ดีมา 3 ตัวอย่าง
      การแต่งกายที่ไม่เหมาะสม, การชื่นชอบวัฒนธรรมอื่นอย่างไม่ไตร่ตรอง,
      การไม่รู้จักการประหยัด

* * * *

ใบงานที่ 5

 
1. รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายสูงสุดในการจัดการปกครองรัฐ
2. ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างไรและเมื่อใด
    ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นประชาธิปไตย เมือ่ 24 มิถุนายน 2475
3. ประเทศไทยได้ปลี่ยนจากคำว่า สยาม มาเป็น ไทย เมื่อใด
    และประกาศในรัฐธรรมนูญฉบับใด
    ปี พ.ศ. 2482 , ฉบับที่ 2 (รัชธรรมนูญแห่งราชจักรสยาม พุทธศักราช 2475)
4. สรุปสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับที่ 3
    มีแนวทางในการดำเนินการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น โดยสมาชิก
   สภามาจากการเลือกตั้ง, แยกข้าราชการการเมืองออกจากข้าราชการประจำ
5. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าไหร่ ประกาศใช้ปีใด
    ฉบับที่ 18 , 24 สิงหาคม 2550

6. รัฐธรรมนูญฉบับใดเป็นฉบับที่ใช้นานที่สุด และกี่ปี
    ฉบับที่ 2 , 14 ปี (2489 - 2475)
7. ประมุขแห่งรัฐ(ไทย) หมายถึง พระมหากษัตริย์

8. อำนาจอธิปไตยประกอบด้วยฝ่ายใดบ้าง และแต่ละฝ่ายมีใคร
    เป็นหัวหน้า (ให้ตอบชื่อตำแหน่ง)
    ฝ่ายนิติบัญญัติ(ประธานรัฐสภา), ฝ่ายบริหาร(นายกรัฐมนตรี), 
    ฝ่ายตุลาการ(ประธานศาลฎีกา)
9. การเลือกตั้งทั่วไปเป็นการเปลี่ยนแปลงในฝ่ายใดของอำนาจอธิปไตย
    ฝ่ายบริหาร
10. การปกครองระบบประชาธิปไตย คำนึงถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ
      สิทธิและเสรีภาพ
11. สรุปหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามระบบประชาธิปไตย
      1. หน้าที่พิทักษ์รักษาชาติฯ
      2. ปกป้องประเทศ
      3. เลือกตั้ง
      4. รับราชการ
      5. ข้าราชการของรัฐมีหน้าที่รักษาประโยชน์ส่วนรวม
          อำนวยความสะดวก บริการประชาชน

* * * *

 
ใบงานที่ 6 บทที่ 4 เรื่อง 1
1. การเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นในวันใด โดยใคร
    24 มิ.ย. 2457 โดยคณะราฎร
2. สรุปสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
    1. คนรุ่นใหม่ที่รับการศึกษาได้รับอิทธิพลของลัทธิเสรีนิยมและประชาธิปไตย
    2. เกิดภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ
    3. เกิดความขัดแย้งระหว่างราชวางค์ชั้นสูงและข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน
    4. พระเจ้าแผ่นดิน ไม่ทรงใช้อำนาจเด็ดขาดในการปกครอง

 3. การทำปฏิวัติในวันมหาวิปโยคแตกต่างจากการทำปฏิวัติเพื่อ
    เปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างไร
    วันมหาวิปโยค เป็นวันที่นักศึกษาและประชาชน ปะทะกับรัฐบาลและทหาร
    ส่วนปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นการเรียกร้องของประชาชนร่วมกับทหาร

4. การปกครองระบบประชาธิปไตยมีหลักการพื้นฐานอะไร
   1. หลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
   2. หลักเสรีภาพ
   3. หลักความเสมอภาค
   4. หลักการปกครองโดยกฎหมาย
   5. หลักการเสียงข้างมาก

5. ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชน
   เป็นใหญ่ การถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่
6. ลักษณะสำคัญของสังคมไทยเป็นอย่างไร
    1. สังคมไทยเป็นสังคมที่เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
    2. สังคมไทยยึดมั่นในพระพุทธศาสนา
    3. สังคมไทยเป็นสังคมเกษตร
    4. สังคมไทยให้การเคารพผู้อาวุโส
    5. สังคมไทยเป็นสังคมระบบเครือญาติ
    6. สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

7. ในอธิบายคำว่า คนดีในสังคม ตามความเข้าใจของนักศึกษา

* * * * *

ใบงานที่ 7 บทที่ 5 เรื่องที่ 1
1. สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิต่างๆ ที่แสดงถึงคุณค่าถึงคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์
2. สิทธิมนุษยชนมีพื้นฐานมาจากสิ่งใดบ้าง
    ศักดิ์ศรีของมนุษยชน, เสรีภาพและความเสมอภาค
3. ให้ยกตัวอย่างสถานการณ์จริงที่เป็นการละเมินสิทธิมนุษยชนจาก
    ภาคเอกชนหรือประชาชน(ด้วยกันเอง) 3 ตัวอย่าง
4. ให้ยกตัวอย่างสถานการณ์จริงที่เป็นการละเมินสิทธิมนุษยชนจาก
    ภาคจากภาคที่ทำกับประชาชน 3 ตัวอย่าง

* * * * * *

7 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ15 สิงหาคม 2554 10:01

  ดีใจจังมีเฉลยให้ดูแล้ว...

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ16 สิงหาคม 2554 00:57

  ดีใจมากๆๆค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ3 กรกฎาคม 2556 01:10

  อร๊ายย๊ะ มีเฉลยด้วย แต๊งกิ้วๆค๊าฟ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ3 กรกฎาคม 2556 08:51

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณค่ะอาจารย์สั่งงานมาตอบได้หมดเลย

  ตอบลบ
 6. ขอบคุนมากๆๆๆ เลยจร้า

  ตอบลบ