18 ส.ค. 2554

เฉลยใบงาน-วิชาพัฒนาทักษะชีวิต1 ม.ปลาย

แนวตอบใบงานวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 ระดับ ม.ปลาย


ใบงานที่ 1 (สาระที่ 1)
1. ยกตัวอย่างของอวัยวะภายนอก 2 ตัวอย่างพร้อมทั้งบอกหน้าที่
    ของอวัยวะนั้นมาพร้อมเข้าใจ สรุปเอง
2. ยกตัวอย่างของอวัยวะภายใน 2 ตัวอย่างพร้อมทั้งบอกหน้าที่
    ของอวัยวะนั้นมาพร้อมเข้าใจ สรุปเอง
3. ผิวหนังแบ่งออกเป็นกี่ชั้นอะไรบ้าง
   3 ชั้น คือ ผิวหนังชั้นนอกหรือหนังกำพร้า(epidermis),
   ผิวหนังชี้นในหรือหนังแท้(dermis), ผิวหนังชั้นไขมัน
4. ระบบย่อยอาหารมีกี่จุด อะไรบ้าง
   3 จุด คือ การย่อยอาหารในปาก, การย่อยอาหารในกระเพาะ,
  การย่อยอาหารในลำไส้
5. ลำไส้เล็ก ทำหน้าที่อย่างไร
   ลำไส้เล็ก ทำหน้าที่ในการย่อยโปรตีน, คาร์โบไฮเดรต
   และไขมัน โดยการเอมไซม์จากลำไส้เล็กเอง

6. ตับ ทำหน้าที่อย่างไร
   ตับ ทำหน้าที่สร่างน้ำดีที่ช่วยทำให้ไขมันแตกตัวและละลายน้ำได้
7. อัตราการเต้นของหัวใจวัดได้จากส่วนใดของร่างกายได้และ
    ในชายและหญิงปกติควรวัดได้เท่าไหร่
    บริเวณซอกคอลัข้อมือ ในผู้ชายหัวใจจะเต้น 72 ครั้งต่อนาที
    ในผู้หญิงหัวใจจะเต้น 79 ครั้งต่อนาที
8. ระบบกล้ามเนื้อประกอบด้วยอะไรบ้าง
    กล้ามเนื้อลาย(striated muscle) กล้ามเนื้อเรียบ (smooth muscle)
    กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle)
9. ระบบสืบพันธุ์ชายประกอบด้วยอะไรบ้าง (เฉพาะหัวข้อ)
   ลึงค์หรือองคชาติ (Penis), อัณฑะ (Testis), ท่อนำตัวอสุจิ(Vas deferens)
   ท่อพักตัวอสุจิ(Epididymis), ต่อมลูกหมาก(Prostate gland)
10. ระบบสืบพันธุ์หญิงประกอบด้วยอะไรบ้าง
     ช่องคลอด(Vagina), คลิทอลิส (Clitoris), มดลูก(Uterus),
     รังไข่(Ovary), ท่อรังไข่(Fallopain tubes)

11. เรามีวิธีการดูแลระบบประสาทอย่างไร
    1. ทานอาหารที่มีวิตามินบีมากๆ เช่น ข้าวซ้อมมือ, ไข่, ตับ
    2. พักผ่อนให้เพียงพอ
    3. ออกกำลังกาย
    4. ไม่ใช้อวัยวะต่างๆมากเกินไป
    5. หมั่นฝึกใช้สมองแก้ปัญหาบ่อยๆ
    6. เมื่อมีโรคหรือการผิดปกติควรไปพบหมอ
12. เรามีการแบ่งช่วงวัยของมนุษย์เป็นกี่ช่วง และมีเกณฑ์อย่างไร
    5. ช่วงวัยได้แก่
   1. วัยทารก ตั้งแต่ 0 – 2 ปี
   2. วัยเด็ก ตั้งแต่ 2 – 5 และ 6 – 12 ปี
   3. วัยรุ่น ตั้งแต่ 16 -25 ปี
   4. วัยผู้ใหญ่ 25 – 60 ปี
   5. วัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
13. ยีน คืออะไร และมีกี่ชนิด อะไรบ้าง
    คือ หน่วยที่ความคุมลักษณะต่างๆ จากพ่อแม่ผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์
   ไปยังลูกหลานซึ่งอยู่บนโครโมโซม ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ
   สารประกอบ DNA
14. เมื่อใดที่เราไม่ควรออกกำลังกาย
   1. เมื่อเจ็บป่วยหรือไม่สบาย
   2.  หลังจากฟื้นไข่ใหม่ๆ หลังจากทานอาหารอิ่มใหม่,
   3. เมื่อสภาพอากาศร้อนจัดหรืออบอ้าวมาก

* * * *

ใบงานที่ 2 (สาระที่ 2)
1. หน้าที่ของครอบครัวคืออะไร
   1. ตอบสนองความต้องการทางร่างกาย คือ ปัจจัย 4 และสุขภาพ
   2. ตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์ คือ ต้องการความรักและความเอาใจใส่
   3. อบรม เลี้ยงดูสมากชิกในครอบครัวให้เป็นคนที่มีคุณภาพ
   4. สืบเชื้อสายและการผลิตสมากชิกใหม่ให้สังคม
   5. สร้างฐานะทางเศรษฐกิจและสถานภาพทางสังคม
2. การสร้างความพอใจระหว่างกัน ควรทำอย่างไร
  1. การรู้จักตนเองและรู้จักคนอื่น
  2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  3. การมองโลก(ในแง่ความเป็นจริง)
  4. มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
3. เทคนิคในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้แก่อะไรบ้าง
  1. ต้องเอาใจใส่ดูแลและเอื้ออาทรต่อกัน
  2. ต้องรู้จักคนที่เรารัก
  3. ต้องเคารพกันและกัน
  4. ต้องมีความรับผิดชอบ
  5. ต้องมีความวางใจกันและกัน
  6. ต้องมีกำลังใจให้กันและกัน
  7. ต้องให้กำลังใจกันและกัน
  8. ต้องรู้จักสื่อสารในครอบครัว
  9. ต้องใช้เวลาด้วยกันอย่างมีคุณค่าและคุณภาพ
  10. ต้องมีการปรับตัวตามภาวะที่เปลี่ยนแปลงของบุคคลในครอบครัว
4. การวางแผนชีวิตครอบครัว หมายถึง อะไร
   การวางแผนร่วมกันของคู่สมรสในเรื่องที่จะทำให้ชีวิตสมรสยั่งยืนผาสุก
5. การวางแผนชีวิตครอบครัว มีหลักการอย่างไร
  1. การจัดการในบ้าน
  2. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว
  3. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว เครือญาติ และเพื่อน
  4. การวางแผนครอบครัว
  5. การอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาและวางอนาคตให้แก่บุตร

6. การคุมกำเนิดมีกี่วิธีอะไรบ้าง
   การใช้ถุงยาง, การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด, ฉีดยาคุมกำเนิด,
   วิธีนับระยะปลอดภัย, ใช้ห่วงอนามัย, การทำหมันหญิง, การทำหมันชาย
7. อารมณ์ทางเพศมีลักษณะอาการอย่างไร
   หัวใจเต้นรัว, กล้ามเนื้อเต้นตัวโดยเฉพาะที่อวัยวะเพศและหน้าอก
8. กลุ่มความผิดปกติทางเพศแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มอะไรบ้าง
    มี 4 กลุ่ม คือ
   1. กลุ่มที่มีพฤติกรรมทางเทศไม่สอดคล้องกับเพศของตน
   2. กลุ่มที่ผิดปกติในวิธีปฏิบัติทางเพศ
   3. กลุ่มที่ผิดปกติในปริมาณและความรุนแรงของความต้องการทางเพศ
   4. กลุ่มที่ผิดปกติในการเลือกคู่ร่วมเพศ
9. ลักเพศ มีลักษณะอย่างไร
    มีความสุขจากการได้สวมใส่เสื้อผ้าของเพศตรงข้าม
10. สถาบันทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศมีอะไรบ้าง
     ครอบครัว, โรงเรียน, ชุมชน, สื่อมวลชน
11. ยกตัวอย่างโรคทางเพศสัมพันธ์ มา 1 โรคพร้อมกับบอก
      อาการของโรคมาพอเข้าใจ ตอบเอง
     ดูจาก เฉลยใบงาน-วิชาพัฒนาทักษะชีวิต1 ม.ต้น
* * * *


ใบงานที่ 3 (สาระที่ 3)
1. การเคลื่อนไหว หมายถึง อะไร
    การไม่อยู่นิ่ง ไม่คงที่
2. สมถภาพทางกายทั่วไปแบ่งเป็นกี่อย่างอะไรบ้าง
    7 อย่าง คือ ความเร็ว(speed), พลังกล้ามเนื้อ(Muscle power),
    ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ(Muscle strength),
    ความอดทนของกล้ามเนื้อ(Muscle endurance),
    ความคล่องตัว(Agility), ความอ่อนตัว(Flexibility),
    ความอดทนทั่วไป(General endurance)
3. อะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อความแข็งแรง
   การเรียงตัวของใยกล้ามเนื้อ , ตวามเมื่อยล้า, อุณหภูมิ,
   ระดับการฝึก, การพักผ่อน, อาหาร, อายุและเพศ
4. ความอ่อนตัวหมายถึง อะไร
   คือความหมายของข้อต่อต่างๆ ที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างกว้างขวาง
5. การออกกำลังกายแบบ Aerobic หมายถึงอะไร
    พร้อมกับยกตัวอย่างการออกกำลังแบบนี้มา 5 ตัวอย่าง
    การออกกำลังกายที่ต้องอาศัยออกซิเจน(o2)
   ในขณะออกกำลังกาย เช่น การว่ายน้ำ, การวิ่ง, การเต้น, การเดิน,
   การชกมวย, การรำมวย
6. เกมหมายถึงอะไร แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
   *  กิจกรรมที่จัดให้บุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัย เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา
   ความสัมพันธ์ทางด้านสมอง ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ทำให้เกิด
   ความสนุกสนานและผ่อนคลายจากกิจวัตรประจำวัน
   * เกมมี 9 ประเภท เกมเบ็ตเตล็ด, เกมผาดโผนและเกมทดสอบสมรรถภาพ,
   เกมเล่นเป็นนิยายและสร้างสรรค์, เกมประเภทชิงที่หมายไล่จับ, เกมประเภท
   รายบุคคลและเลียนแบบ, เกมแบบหมู่และผลัด, เกมนันทนาการ, เกมพื้นบ้านและ
   เกมประจำชาติ, เกมนำสู่ทักษะกีฬา
7. นันทนาการ หมายถึงอะไร
   กิจกรรมที่คนเราใช้เวลาว่างจากภารกิจงานประจำ โดยเข้าร่วมด้วย
   ความสมัครใจ และกิจกรรมที่ทำต้องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียน ประเพณี
   วัฒนธรรมและกฎหมายบ้านเมือง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและความเจริญ
   งอกงามทางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จนรู้สึกมีความสดชื่น
   กลับคืนมาสู่สภาวะปกติ

* * * * *

 
ใบงานที่ 4 (สาระที่ 4)
1. จากหน้า 254 ให้นักศึกษาหา ค่า BMI ของตัวเอง
    พร้อมกับผลการวิเคราะห์
    เช่น  ฝนหนัก 48 กิโลกรัม มีความสูง 1.6 เมตร
    ฝนจะมี ค่า BMI = 48 /(1.6 x 1.6) = 18.75
    นำค่าที่ได้ มาปรียบเทียบ
       40 หรือมากกว่านี้ : โรคอ้วนขั้นสูงสุด
       35.0 - 39.9: โรคอ้วนขั้นที่ 2
       28.5 - 34.9: โรคอ้วนขั้นที่ 1
       23.5 - 28.4: น้ำหนักเกินแล้ว
       18.5 - 23.4: น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ
       น้อยกว่า 18.5: น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
   แสดงว่า น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. พฤติกรรมผู้บริโภคขึ้นกับสิ่งใด พร้อมยกตัวอย่างมา 4 ข้อ
    ขึ้นกับเจตคติของผู้บริโภค เช่น ชอบซื้อของราคาถูก,
    ชอบของแถม, ชอบของลดราคา, ชอบภาชนะบรรจุ, ชอบยี่ห้อ
3. การเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัย ควรเลือกอย่างไร
    ซื้ออาหารที่สดสะอาด, มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้, ผู้ขายแต่งกายสะอาด,
    ที่ผลิตอาหารมีความสะอาดท, ไม่ซื้ออาหารที่ใกล้หมดอายุ เป็นต้น
4. สารอาหาร หมายถึงอะไร
    สารเคมีที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหาร ซึ่งมีความสำคัญ
    และจำเป็นต่อร่างกาย
5. สารอาหาร แบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
    2. ประเภท สารอาหารที่ให้พลังงานและสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน
6. บอกประโยชน์ของวิตามิน E, K, B1, B12
    วิตามิน E ทำให้เม็ดเลือดแดงแข็งแรง ไม่เป็นหมัน
    วิตามิน K ช่วยให้เลือดเป็นลิ่มเร็ว (แข็งตัวเร็ว)
    วิตามิน B1 ช่วยบำรุงระบบประสาทและการทำงานของหัวใจ
    วิตามิน B12 ช่วยในการสร้างโลหิตแดง ทำให้เด็กเจริญเติบโตเป็นปกติ

7. ยกตัวอย่างของแร่ธาตุที่จำเป็นมา 3 ชนิด พร้อมบอกผลของการขาดแร่ธาตุนั้น
    แคลเซียม ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตไม่เต็มที่, เป็นโรคกระดูกอ่อน, กระดุกพรุน
    เหล็ก จะสร้างฮีโมโกรบินน้อย ทำให้เป็นโรคโลหิตจาง
    โซเดียม เซื่องซึม เบื่ออาหาร เกิดความอ่อนเพลีย กระสับการส่าย
   และการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเป็นตะคริว ชัก ร่างกายขาดน้ำ

8. บ้านที่ถูกสุขลักษณะมีลักษณะอย่างไร
    บ้านมีความปร่งและหน้าอาคารหันถูกทิศทางลม ไม่มีปัญหา
    เกี่ยวกับเรื่องเสียง, แสงสว่าง มีความแข็งแรงทนทาน ...
9. ยกตัวอย่างโรคติดต่อมา 2 โรคพร้อมกับบอกอาการที่สำคัญมาพอเข้าใจ ทำเอง
    ดูเฉลยใบงาน-วิชาพัฒนาทักษะชีวิต1 ม.ต้น

* * * *

ใบงานที่ 5 (สาระที่ 5)
1. บรรยายหน้าที่ของโปรตีน (มาพอเข้าใจ)
    ช่วยในการเสริมสร้างเนื้อเยื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหร่อ,
    ควบคุมการทำงานของอวัยวะ, มีส่วนในการเผาผลาญอาหาร
2. บรรยายหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต (มาพอเข้าใจ)
    เป็นแหล่งเชื้อเพลิงของร่างกาย, ช่วยป้องกันและ
    ทำลายพิษต่างที่เข้าสู่ร่างกายร่วมกับตับ
3. บรรยายหน้าที่ของไขมัน (มาพอเข้าใจ)
    ให้พลังงานและความอบอุ่นของร่างกาย, ช่วยละลายวิตามินA, D, E, K
    ให้ดูซึมเข้ากระแสเลือด, สร้างความสมบูรณ์และคุ้มกันโรคแก่ผิวหนัง,
    ให้ความเจริญเติบโตแก่ ทารก, เด็ก, หญิงมีครรภ์
4. บรรยายหน้าที่ของวิตามิน (มาพอเข้าใจ)
    จัดระเบียบและควมคุมการทำงานของอวัยวะ, ควบคุมการใช้พลังงาน
    และให้อำนาจต้านทานโรค, ส่งเสริมพัฒนาการเจริญเติบโตของร่างกาย
5. วิตามินที่ละลายน้ำได้ ได้แก่อะไรบ้าง
    วิตามินB, Bรวม, C
6. เมื่อร่างกายขาดน้ำจะมีผลอย่างไรกับร่างกาย
    ปริมาตรของเหลวในเลือด(Plasma) ลดลง, อุณหภูมิร่างกายเพิ่ม,
    ประสิทธิภาพงานทำงานลดลง, ความดันในเส้นเลือดดำต่ำลง

* * * *
อย่าลืมศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองด้วยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น