14 ส.ค. 2554

เฉลยข้อสอบกลางภาคม.ต้น

ข้อสอบกลางภาควิชาศิลปศึกษา ระดับมัธยมต้น

1. เส้น หมายถึง จุดหลายๆจุดที่เรียงชิดกันเป็นแนวยาว เชื่อมจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง
2. เส้นตรงเฉียงให้ความรู้สึก ไม่ปลอดภัย การล้ม ไม่หยุดนิ่ง
3. แม่สีของสี มี 3 สีได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน
4. เมื่อสีแดงผสมกับสีน้ำเงินจะได้ สีม่วง

5. สีฟ้าให้ความรู้สึก ปลอดโปร่งโล่ง กว้าง เบา
6. อธิบายลักษณะของประติมากรรม เป็นผลงานศิลปกรรมที่เป็นรูปทรง 3 มิติ
7. ยกตัวอย่างประติมากรรมไทยที่เป็นเครื่องใช้ โอ่ง, หม้อ , ไห, ครก, กระถาง
8. สถาปัตยกรรมไทยมี 2 ประเภทคือ สถาปัตยกรรมไทยที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย,
    สถาปัตยกรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
9. โบสถ์ หมายถึง สถานที่สำหรับพระสงฆ์ใช้ประชุมทำสังฆกรรม
10. วิชาศิลปศึกษามีประโยชน์กับนักศึกษษอย่างไรบ้าง (คิดเอง¬)
* * * * * *

ข้อสอบกลางภาคพัฒนาทักษะชีวิต1 ระดับมัธยมต้น
1. ส่วนประกอบภายนอกนัยน์ตาได้แก่ คิ้ว เปลือกตา หนังตา ขนตา ต่อมน้ำตา
2. หูชั้นกลางประกอบด้วยกระดูก 3 ชิ้นได้แก่ กระดูกรูปฆ้อน, รูปทั่ง, รูปโกลน
3. ยกตัวอย่างอวัยวะภายในมา 3 อย่างไรพร้อมบอกหน้าที่การทำงาน
    ** หัวใจ ใช้ในการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย
    **  สมอง ใช้ในการการจำ การคิด การควบคุมส่วนต่างๆของร่างกายรวมทั้งอารมณ์
    ** ไต ใช้ในการขับถ่ายของเสียที่เป็นของน้ำ, แลปรับสมุดลของของเหลวในร่างกาย
4. วัยรุ่นเริ่มตั้งแต่อายุ 13 ปี วัยผู้ใหญ่เริ่มตั้งแต่อายุ 21 ปี
5. รังไข่มีหน้าที่ ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิง(ไข่)
    และสร้างฮอร์โมนเพศหญิงที่เรียกว่า เอสโตรเจน

6. อัณฑะมีหน้าที่ ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิง(อสุจิ) และ
    สร้างฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่า เทสโทสเทอโรน
7. การฝันเปียกคือ การหลั่งของน้ำอสุจิในขณะนอนหลับ
8. Memo-pause (ช่วงวัยทอง) มีอาการคือ รูปร่างหน้าตา ท่าทาง
    การมอง การฟัง การทำงานของต่อมต่างๆ ช้าลง สมรรถภาพทางเพศลดลง
    ประจำเดือนน้อยลงและหมดไป อารมณ์อ่อนไหวง่าย
9. ยกตัวอย่างสิ่งต่างๆที่สามารถถ่ายทดทางพันธุกรรมได้ให้มากที่สุด
    สีผิว, สีตา, รูปร่าง, อารมณ์, ความฉลาด, โรคเบาหวาน, โรคตาบอดสี,
    โรคจิตเภท, หมู่เลือด
10. นักศึกษามีวิธีการดูแลรักษาตัวและจิตใจของตัวเองอย่างไร (คิดเอง)

* * * * * *

 
ข้อสอบกลางภาควิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมต้น

ให้แปลประโยคต่างๆต่อไปนี้
1. How are you today?
    วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง
2. How about you?
    แล้วคุณล่ะ(เป็นอย่างไรบ้าง)
3. So long.
    แล้วเจอกัน / โชคดี
4. Have a nice holiday.
    ขอให้มีความสุขในช่วงวันหยุด
5. See you on Monday.
    แล้วเจอกันในวันจันทร์
6. I’m glad to meet you.
    ดีใจที่ได้พบคุณ
7. Where do you work?
    คุณทำงานที่ไหน
8. He has 2 sisters.
    เขามีน้อง 2 คน

ให้แปลคำศัพท์ต่อไปนี้
Telephone = โทรศัพท์
Week = สัปดาห์
Newspaper = หนังสือพิมพ์
Answer = คำตอบ
Road = ถนน
Table = โต๊ะ, ตาราง
Goal = ประตู, เป้าหมาย
today = วันนี้

* * * * * *

ข้อสอบกลางภาควิชาภาษาไทยษระดับมัธยมต้น
1. การอ่านออกเสียง หมายถึง การอ่านที่ผู้อื่นสามารถได้ยินเสียงอ่านด้วย
2. รูปแบบของการอ่านมี 2 แบบได้แก่ การอ่านออกเสียง, การอ่านในใจ
3. การอ่านที่เราใช้บ่อยๆ คือ การอ่านในใจ
4. คำพ้องรูป หมายถึง คำที่มีสะกดเหมือนแต่ออกเสียงต่างกัน
    และความหมายต่างกีน

5. บอกความของคำว่า ขัน มาให้มากที่สุด
    การทำให้แน่น, ภาชนะตักน้ำ, ความรู้สึกชอบใจ(หัวเราะเล็กๆ),
    การส่งเสียงของไก่ตัวผู้, การรับ
6. หาคำที่พ้องเสียงกันค่าว่า กร มา 6 คำ พร, นอน ขอน, ละคร, ตอน, ตะกอน
7. แปลสำนวนต่อไปนี้
    * ไก่แก่แม่ปลาช่อน ผู้ที่มีความชัดจ้าน เจนสังเวียน ผ่านประสบการณ์มามาก
    * ชี้นกเป็นนก ชี้ไม้เป็นไม้ เชื่อฟัง, ย่อมทำตาม(ในลักษณะหลงรัก)
    * เกลือจิ้มเกลือ แรงมาแรงไป
8. คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นมาลอยๆ เป็นกลางๆ
    มีความหมายเป็นคติสอนใจ สามารถนำไปตีความแล้วนำไปพูดได้
9. แปลคำคำพังเพยต่อไปนนี้
    กล้านักมักบิ่น คนที่อวดเก่งจนเกินไปจะอับจนสักวัน
    จับแพะชนแกะ นำเรื่องต่างๆมีผสมกันจนเกินมากสับสย
10. บรรยายโวหาร หมายถึง โวหารที่ใช้ในการอธิบาย เล่าเรื่องราว
     เหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้ เกินความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ

* * * * *

 
ข้อสอบกลางภาควิชาพัฒนาตนเอง-ชุมชน-สังคม ระดับมัธยมต้น
1. การพัฒนาตนเอง คือ การปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม
    ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อให้สามารถทำกิจกรรม
    ที่พึงประสงค์ตามเป้าหมาย
2. หลักการพัฒนาตนเองมี 5 ข้อได้แก่ การสำรวจตนเอง
    การปลูกฝังคุณสมบัติที่ดีงาม การปลุกใจตนเอง การส่งเสริมตนเอง
    การลงมือพัฒนาตนเอง
3. หลักการพัฒนาชุมชน 5 ข้อได้แก่ ประชาชนมีส่วนร่วม / พิจารณาวัฒนธรรม
    และสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน / ให้ความสำคัญกับคนในชุมชน
    / การพัฒนาต้องไม่รวบรัดและรีบเร่ง / ทำเป็นการบวนการและประเมิณผล
    อย่างต่อเนื่อง
4. การพัฒนาชุมชนมีเป้าหมายคือ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและ
    สังคมมีชุมชนที่น่าอยู่
5. นักศึกษาที่เป้าหมายอะไรในชีวิตและจะพัฒนาตนเอง
    ไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างไร (คิดเอง)
6. นักศึกษาจะมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างในการพัฒนาชุมชน (คิดเอง)

หมายเหตุ ขอให้นักศึกษาจัดเวลาในการอ่านหนังสือด้วยครับ

* * * * * 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น