14 ส.ค. 2554

เฉลยข้อสอบกลางภาค ม.ต้น-ม.ปลาย

ข้อสอบกลางภาคศาสนาและหน้าที่พลเมือง ระดับมัธยมต้น– ปลาย


1. ศาสนาที่สำคัญในประเทศไทยมี 5 ศาสนาคือ
    พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกซ์
2. สิทธัตถะ แปลว่า ผู้มีความสำเร็จสมประสงค์ทุกสิ่งทุก
    อย่างที่ตนตั้งใจจะทำ
3. พุทธบริษัท 4 ได้แก่(ใคร) พระภิกษุ พระภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
4. เอหิภิกขุอุปสัมปทาคือ พระภิกษุที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้
5. ศาสดาของศาสนาอิสลามคือ ท่านนบีมุฮัมมัด
6. พระเยซูเป็นบุคคลในชนชาติใด
    ยิวหรือฮีบรูหรืออิสราเอล
7. มารดาของพระเยซูมีชื่อว่า มาเรีย, มารีย์
8. พระสันตะปาปา คือใคร ในนิกายใด
    คือ ประมุขในศาสนาคริตส์ นิกายโรมันคาทอลิก
9. พระพรหม ทำหน้าที่ เป็นผู้สร้างโลก
    พระวิษณุหรือ พระนารายณ์ ทำหน้าที่ เป็นผู้คุ้มครองโลก
    พรศิวะหรือ พระอิศวร ทำหน้าที่ เป็นผู้ทำลายโลก
10. ศีลห้า คือ การงดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใดบ้าง
      1. ละเว้นจากการฆ่าหรือเบียดเบียนสัตว์
      2. ละเว้นจากการลักขโมยของๆผู้อื่น
      3. ละเว้นจากการกระทำผิดในกามหรือสิ่งของๆคนอื่น
      4. ละเว้นจากการพูดปด
      5. ละเว้นจากการดื่มเครื่องดองของเมา

* * * *

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ15 สิงหาคม 2554 00:22

    อาจารณ์คะ หนูอยากจะดูคะแนนสอบค่ะ รุ่ง ดวงจันทร์ ม.ปลาย

    ตอบลบ