16 ส.ค. 2554

เฉลยใบงาน-วิชาพัฒนาตนเอง-ม.ต้น

ใบงานวิชาพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม-ม.ต้น

ใบงานที่ 1
1. ทรัพยากรใดเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด
   คน
2. ในการพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นควรเริ่มต้นจากสิ่งใด
   คน
3. การพัฒนาชุมชน ควรคำนึงถึงหลักการใดเป็นสำคัญ
    ประชาชนมีส่วนร่วม
4. การพัฒนาตนเองหมายถึง...
   การพัฒนาตนเองให้ดีกว่าเดิม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
5. จุดประสงค์หลักของการการพัฒนาตนเอง คือ ...
    เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
6. การพัฒนาตนเองมีความสำคัญอย่างไร
   1. เป็นการเตรียมตนเองให้พร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆ
   2. มีความเข้าใจตนเอง สามารถทำหน้าที่ของตนเองได้
   3. สามารถปรับปรุงการปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
   4. สามารถวางแนวทางการพัฒนาตนเองให้ไปถึงเป้าหมายสูงสุดได้
   5. เป็นแบบอย่างในการพัฒนาของคนอื่น
   6. สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นใจและเป็นกำลังของสังคมได้
7. การพัฒนาครอบครัวมีความสำคัญอย่างไร
    หากทุกคนในครัวครอบเป็นคนดี สังคมก็ย่อมดีด้วย

* * * * *

ใบงานที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 2
1. การพัฒนาตนเองมีแนวทางอย่างไร
    การสำรวจตัวเอง, การปลูกฝังคุณสมบัติที่ดีงาม, การปลุกใจตนเอง,
    การส่งเสริมตนเอง, การลงมือพัฒนาตนเอง
2. ความหมายของการพัฒนาชุมชนคือ ...
    การกระทำที่มุ่งปรับปรุง ส่งเสริม ให้กลุ่มคนที่อยู่รวมกันมี
    การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในทุกด้าน
3. การพัฒนาชุมชนมีความสำคัญอย่างไร
   1. ส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
   2. ส่งเสริมให้ประชนมีจิตวิญญาณ รู้จักคิด ทำเพื่อส่วนรวม
   3. ส่งเสริมให้อยู่ด้วยกันตามระบบประชาธิปไตย
   4. ทำให้ปัญหาของชุมชนลดลง

4. การพัฒนาชุมชนมีเป้าหมายอย่างไร
    ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี, สังคมน่าอยู่,

5. การพัฒนาชุมชนมีหลักการอย่างไร
   ประชาชนมีส่วนร่วม, พิจารณาถึงวัฒนธรรมและสภาพการเป็นอยู่
   ของชุมชน, ให้ความสำคัญกับคนในชุมชน, การพัฒนาต้องไม่รวบรัดและเร่งรีบ,
   ทำเป็นกระบวนการและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ใบงานที่ 3
1. ข้อมูลหมายถึง...สารหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆ
    ที่เป็นสัญลักษณ์ ตัวเลข ข้อความ ภาพหรือเสียงที่ได้จากวิธีการต่างๆ
2. ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไร
    1. เพื่อการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้า
    2. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆ
    3. เพื่อการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ดีกว่า
    4. เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานอ้างอิง
    5. เพื่อการวางแผน การปฏิบัติและการประเมินผล
    6. เพื่อการตัดสินใจ

3. ยกตัวอย่างข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนของนักศึกษาเอง
   อายุ เพศ อาชีพ ครอบครัว น้ำหนัก ส่วนสูง สุขภาพการศึกษา, รายได้
4. ในการพัฒนาชุมชน จำเป็นต้องทราบข้อมูลหลายๆด้าน อะไรบ้าง
   1. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวและประชากร
   2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
   3. ข้อมูลด้านประเพณีและวัฒนธรรม
   4. ข้อมูลด้านการเมือง
   5. ข้อมูลด้านสังคม
   6. ข้อมูลด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
   7. ความต้องการของชุมชน

5. เทคนิคและวิธีการเก็บข้อมูลชุมชน มีวิธีการอะไรบ้าง
   1. การสังเกต โดยเฝ้าดูจากพฤติกรรมหรือเหตุการณ์จริง
   2. การสัมภาษณ์ โดยการซักถาม
   3. กาใช้แบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามที่เตรียมไว้
   4. การศึกษาจากเอกสาร โดยการรวบรวมข้อมูลที่มีผู้เรียบเรียงไว้แล้ว
   5. การสนทนากลุ่ม เป็นการรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ จากวงสนทนา
   6. การสำรวจ เป็นการสำรวจข้อมูลในด้านต่างๆ
   7. การจัดเวทีประชาคม การนำพบปะของคนที่เป็นตัวแทนจาก
       กลุ่มต่างๆ เพื่อการมาแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ความคิด ฯลฯ
      โดยมีใช้คำถามปลายเปิดให้ได้แสดงความคิดเห็น

6. หลังจากการเก็บข้อมูลแล้วจะต้องนำข้อมูลที่ได้มาทำอะไร และทำอย่างไร
    การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนำข้อมูล(ดิบ) ที่ได้มาจำแนก จัดกลุ่ม
    จัดระบบ คำนวณค่าตัวเลข ตีความ สรุป นำเสนอในรูปแบบต่างๆ

* * * * *
ใบงานที่ 4
1. แผนพัฒนาชุมชนมีลักษณะอย่างไร
    เป็นแผนหลักที่รวมรวบแนวทางการพัฒนาทุกๆ ด้านของชุมชน
    เป็นแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
2. กระบวนการทำแผนพัฒนาชุมชนมีขั้นตอนอย่างไร
   1. การเตรียมหาบุคคลที่เกี่ยวข้อง
   2. การจัดเตรียมเวทีสร้างความตระหนักร่วมฯ
   3. การศึกษาพัฒนาการของชุมชน
   4. การศึกษาดูงานของชุมชนต้นแบบ

3. บุคคลใดควรรับหน้าที่เป็นผู้ประเมินผล ด้วยเหตุผลใด
    แกนนำและคนในชุมชน
4. การทำประชาพิจารณ์แผนชุมชน คือ อะไร
   เป็นการเสนอแผนให้คนในชุมชนได้รับทราบ
   โดยสามารถให้ประชาชนได้อภิปรายได้
5. องค์ประกอบของแผนชุมชนได้แก่ อะไรบ้าง
   วิสัยทัศน์, เป้าหมาย, ยุทธศาสตร์, วัตถุประสงค์, ข้อมูลชุมชน, แผนงาน,
   แผนการปฏิบัดิการ, จำนวนงบประมาณ, ระยะเวลาดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

6. เวทีประชาคม หมายถึง เป็นสถานที่ที่ผู้คนรวมตัวกันเพื่อพูดคุย
    แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ฯลฯ เพื่อประโยชน์ของชุมชน
    โดยการมีส่วนร่วมในการค้นการข้อมูล ...
7. คำว่า ทุนในชุมชน หมายถึง ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน รวมกับทุนทางสังคม
8. วัตถุประสงค์ของการทำประชาคมมีอะไรบ้าง
   1. ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน...
   2. ส่งเสริมให้ประชาชนได้วิเคราะห์ปัญหาชุมชน
   3. เพิ่มสร้างจิตสำนักสาธารณะ
   4. เพื่อข้นหาผู้นำในการเปลี่ยนแปลง

9. การจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน มีความมุ่งหวังในเรื่องใด
    ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
10. ยกตัวอย่างการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน 3 ตัวอย่าง
      การจัดเวทีประชาคม, การประชุมกลุ่มย่อย, การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
     และส่งเสริมศักยภาพของประชาชน, การประชาพิจารณ์
11. ในเวทีประชาคม ประชาชนที่มีส่วนร่วม ควรมีบทบาทอย่างไร
     1. ทำความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์
     2. ใช้ความคิดและนำเสนอโดยการพูดสื่อสาร
     3. ทำความเข้าใจและเรียนรู้รับฟังเหตุผลของผู้อื่น
     4. แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นร่วมอย่างตรงไปตรงมา

12. การประชุมกลุ่มย่อยจัดขึ้น ด้วยจุดประสงค์ใด
      ระดมความคิดเห็นสำหรับการทำงาน
13. การประชุมกลุ่มย่อย ประกอบด้วยใครบ้าง
      ประธาน เลขานุการ สมาชิกกลุ่ม รวมกับ 4 – 12 คน
14. ระดับของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีกี่ระดับ อะไรบ้าง
      3 ระดับคือ
   1. ระดับเป็นผู้รับประโยชน์จากการพัฒนา
   2. ระดับเป็นผู้ให้ความร่วมมือ
   3. ระดับเป็นผู้ตัดสินใจ

* * * * *

ใบงานที่ 5

1. โครงการ หมายถึง กลุ่มกิจกรรมอย่างหนึ่งที่จัดทำขึ้นโดยมี
    วัตถุประสงค์ การปฏิบัติ และช่วงเวลาที่ชัดเจน
2. โครงการที่ดีมีลักษณะอย่างไร
    นำไปใช้ได้, สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม,
    มีรายละเอียดเพียงพอ, มีตัวบ่งชี้นำไปสู่การพัฒนา
3. ชื่อโครงการที่ดีมีลักษณะอย่างไร
   เป็นข้อความที่มีความชัดเจน กระชับและเข้าใจง่าย
4. วัตถุประสงค์ของโครงการคืออะไร
    เป็นข้อความที่แสดงถึงความต้องการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
   ที่สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ....

5. รายงาน หมายถึง เอกสารที่เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน
    เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ...
6. รายงาน มีความสำคัญอย่างไร
   เอกสารที่เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานว่า
   ประสบผลสำเร็จ หรือไม่สำเร็จอย่างไร เพราะเหตุใด
7. การทำรายงาน มีขั้นตอนอย่างไร
   1. เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   2. กำหนดประเภทของผู้อ่านรายงาน
   3. กำหนดเค้าโครงเรื่องหรือกรอบการเขียนรายงาน
8. ในการจัดทำรายมีข้อควนคำนึงอะไรบ้าง
    ความถูกต้อง, ความกระชับ, ความชัดเจน, มีความต่อเนื่องของเนื้อหา,
    มีการนำเสนอข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง, การแบ่งย่อหน้า โดย 1 ย่อหน้า
    มี 1 ประเด็น, การอ่านทบทวน

* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น